Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Korábbi munkahelyére tört be egy férfi Újbudán - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly ősszel, a koráb­bi mun­ka­he­lyé­re tört be úgy, hogy a cég telep­he­lyé­nek drót­ke­rí­té­sét kibon­tot­ta, a lyu­kon keresz­tül bemá­szott az udvar­ra, onnan pedig beju­tott az iro­dá­ba, ahon­nan csak­nem 300 ezer forin­tot lopott el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. szep­tem­ber 23-án, éjjel, meg­je­lent a XI. kerü­let­ben, a koráb­bi mun­ka­he­lyé­nél, ahol a cég telep­he­lyét hatá­ro­ló drót­ke­rí­tést kéz­zel meg­bon­tot­ta, majd a lyu­kon keresz­tül bemá­szott az udvar­ra. Ezután a férfi cél­irá­nyo­san ahhoz az épü­let­hez futott, amely­ben a cég iro­dá­ja talál­ha­tó, majd az iroda - álta­la is ismert hely­re rej­tett - kul­csát elemel­te, és azzal az ajtót kinyi­tot­ta. Az iro­dá­ba bejut­va, a cég vál­tó­pén­zét tar­tal­ma­zó szek­rény­hez ment, ami­nek a fiók­já­ból mint­egy 280.000 forin­tot vett magá­hoz, majd a helyi­ség­ben még továb­bi érté­kek után kuta­tott. Ezt köve­tő­en, a vád­lott a lopott pénz­zel futva mene­kült el a helyszínről.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 32 éves fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. Az ügyész­ség emel­lett arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 10 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szobaajto-mogott-probalt-elrejtozni