Főoldal » Archív » Korhadt volt a létra, lezuhant két kőműves

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy egyé­ni vál­lal­ko­zó­val szem­ben, aki­nek alkal­ma­zot­tai alatt mun­ka­vég­zés köz­ben a három méter magas, kor­hadt létra eltört és a föld­re zuhan­va súlyos bal­ese­tet szenvedtek.

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi 2019 nya­rán egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként a helyi sport­köz­pont egyik csar­no­ká­nak épí­té­si mun­ká­la­ta­it irá­nyí­tot­ta. Fel­ada­ta és fele­lős­sé­ge volt a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­i­nek meg­te­rem­té­se, a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok betar­ta­tá­sa és mun­ka­vé­del­mi esz­kö­zök biztosítása.

Két alkal­ma­zott­ja 2019. júni­us 25-én nap­köz­ben egy három méter magas fa lét­ra­áll­vány­ról a csar­nok belső falát vakol­ta. Az áll­ványt koráb­ban külső és belső mun­ká­la­tok­hoz egy­aránt hasz­nál­ták, az több eset­ben meg­ázott. Ennek követ­kez­té­ben az áll­vány­zat egyik elkor­hadt kereszt­tar­tó foka eltört és a rajta tar­tóz­ko­dó mind­két mun­kás a föld­re zuhant. A bal­eset során mind­ket­ten nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szen­ved­tek: egyi­kük szár­ka­pocs­csont­ja, síp­csont­ja és bel­bo­ká­ja is eltört, lábát a bal­eset óta kor­lá­to­zot­tan képes ter­hel­ni. A másik dol­go­zó­nak a sarok­csont­ja tört el.

A bal­eset meg­előz­he­tő lett volna, ha a vád­lott az idő­já­rás viszon­tag­sá­ga­i­nak kitett áll­vány­zat vizs­gá­la­tát nem mulaszt­ja el és az áll­vá­nyon tör­té­nő mun­ka­vég­zés­hez szük­sé­ges test­he­ve­dert, vala­mint fej­vé­dő sisa­kot biz­to­sít­ja, hasz­ná­la­tu­kat meg­kö­ve­te­li és ellenőrzi.

A vád­lott a kere­ső­kép­te­len­ség ide­jé­re az üzemi bal­eset­ben meg­sé­rült dol­go­zó­i­nak sére­lem­dí­jat fizetett.

Az ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság dönt.