Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Kórházba igyekvő idős sértettet rabolt ki – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki egy idős, látás­sé­rült sér­tet­tet rabolt ki Makón idén májusban.

A vád­irat sze­rint a sze­ge­di lakos sér­tett 2020. május 18-án dél­ben, segít­sé­get kért a makói busz­pá­lya­ud­va­ron, hogy meg­tud­ja, hol van a helyi kór­ház. A vád­lott ezt meg­hal­lot­ta és fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét a fehér bot­tal köz­le­ke­dő, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott idős fér­fi­nek, majd a köze­li park­hoz érve köl­csönt kért étel­re. Miu­tán a kéré­sét eluta­sí­tot­ták, a vád­lott a sér­tett ellen­ál­lá­sá­ra elle­né­re, váll­tás­ká­já­ba benyúl­va 4500 forin­tot vett el tőle. A dula­ko­dás köz­ben az idős férfi, hogy bizo­nyí­té­kot sze­rez­zen az őt kirab­ló kilé­té­re, a vád­lott fül­hall­ga­tó­ját lesza­kí­tot­ta és ruhá­ját is megtépte.

A sér­tett segít­sé­get kért a kör­nyék­ben lakók­tól, akik érte­sí­tet­ték a helyi rend­őrö­ket, akik rövid­del ezután elfog­ták a hely­szín­ről elfu­tó vád­lot­tat. Meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a nála lévő, idős fér­fi­től elra­bolt pénzt is, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

A járá­si ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi ellen a Makói Járás­bí­ró­ság előtt.

A vád­lott egyéb­ként több­szö­rös vissza­eső, a bűn­cse­lek­ményt rövid­del sza­ba­du­lá­sa után követ­te el.