Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kórházba szállítása közben rongálta meg a mentőautót - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki közel kilenc­száz­ezer forint kárt oko­zott egy mentőautóban.

A negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2022 júni­u­sá­ban egy Zamár­di­ban meg­tar­tott zenei fesz­ti­vá­lon olyan sok alko­holt ivott, hogy elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, ezért men­tőt kel­lett hívni hozzá. A hely­szí­ni ellá­tá­sát köve­tő­en a men­tők a Sió­fo­ki Kór­ház­ba akar­ták szál­lí­ta­ni a fér­fit, aki azon­ban útköz­ben magá­hoz tért, majd nagy erő­vel, szán­dé­ko­san ütni és rúgni kezd­te a men­tő­au­tó betegterét.

A ron­gá­lás követ­kez­té­ben össze­sen 887.318 forint kár kelet­ke­zett, mivel a men­tő­au­tó belső bur­ko­la­tá­ban repe­dé­sek, hor­pa­dá­sok és töré­sek kelet­kez­tek, de az ellá­tá­si esz­kö­zök és a fel­sze­re­lé­sek is meg­sé­rül­tek. Az agresszív fér­fit csak a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök tud­ták megfékezni.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal köte­lez­ze a fér­fit az álta­la oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.