Főoldal » Hírek » Kórházi váróban támadt a mentősre az ittas elkövető - videóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy men­tő­ápo­ló­ra támadt rá a veszp­ré­mi kórházban. 

A vád­irat sze­rint a 24 órás szol­gá­la­tot ellá­tó men­tő­au­tó sze­mély­ze­te 2022. decem­ber 30-án haj­nal­ban, beje­len­tés alap­ján az utcán talál­ta meg az erő­sen ittas elkö­ve­tőt, s mivel sérü­lést is lát­tak rajta, beszál­lí­tot­ták a veszp­ré­mi kórházba.

A men­tő­ápo­ló a szo­ká­sos eljá­rást követ­ve a kór­ház váró­já­ban érték­lel­tárt vett fel a kere­kes­szék­be ülte­tett fér­fi­tól, aki az admi­niszt­rá­ció során várat­la­nul fel­állt és rátá­madt a neki éppen hát­tal álló sér­tett­re. A men­tő­ápo­ló véde­ke­zett, a men­tő­au­tó közel­ben tar­tóz­ko­dó veze­tő­je pedig a segít­sé­gé­re sie­tett, azon­ban a sér­tett a véde­ke­zé­se köz­ben a ter­helt­tel együtt a föld­re esett. A men­tő­sök ekkor az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző biz­ton­sá­gi sze­mély­zet segít­sé­gé­vel a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig lefog­ták a férfit.

A men­tő­ápo­ló a táma­dás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lést szen­ve­dett, és ezért kérte az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.