Főoldal » Az ügyészségről » Környezetvédelem – mit tehet az ügyészség?

Lehet-e bánya Natu­ra 2000 terü­le­ten? Nagy­üze­mi állat­tar­tás­nál miért fon­tos a sta­tisz­ti­kai adat­szol­gál­ta­tás? Felléphet-e az ügyész­ség, ha egy üzem kibo­csá­tá­sa miatt a szenny­víz­tisz­tí­tó az elő­írt határ­ér­té­ke­ket nem tudja tar­ta­ni? Hogyan lehet vízi­tú­ráz­ni a Hévízi-csatornán?

Mind­ezen kér­dé­sek­re vála­szol Dr. Sólyom Péter, a Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­jo­gi főügyészhelyettese.