Főoldal » Hírek » Környezetvédelem Zalában

Kis-Balaton, Őrség, csa­tor­nák, sétá­nyok - meg­annyi ter­mé­sze­ti érték. Zala vár­me­gye kör­nye­ze­ti gaz­dag­sá­ga volt az egyik indo­ka annak, hogy az ország­ban egye­dül­ál­ló módon a főügyész­sé­gen külön cso­port jöj­jön létre a kör­nye­ze­tet, ter­mé­sze­tet érin­tő, bün­te­tő­el­já­rás­ra nem tar­to­zó ügyeknek.

Dr. Sólyom Péter­nek, a főügyész­ség köz­jo­gi főügyész-helyettesének segít­sé­gé­vel baran­go­lunk ezen a gyö­nyö­rű vidé­ken - miköz­ben meg­tud­hat­juk, hogy mit tehet az ügyész­ség a védel­me érdekében.