Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a regionális nyomozó ügyészség egy kormánytisztviselőt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt elren­delt nyo­mo­zá­sá­ban két nőt hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy lénye­ge sze­rint a Buda­pest Fővá­ros Kor­mány­hi­va­ta­lá­nak egyik kerü­le­ti hiva­ta­lá­ban szak­ügy­in­té­ző­ként dol­go­zó elkö­ve­tő a gép­jár­mű ügy­in­té­zés tárgy­kö­ré­be tar­to­zó nyil­ván­tar­tá­sok veze­té­sé­vel, okmá­nyok kiál­lí­tá­sá­val össze­füg­gő és egyéb admi­niszt­ra­tív fel­ada­to­kat látott el. A kor­mány­tiszt­vi­se­lő mun­ka­vég­zé­se során meg­is­mer­ke­dett egy idő­sebb nővel, aki gép­jár­mű­vek­kel kap­cso­la­tos okmány­iro­dai ügy­in­té­zést vállalt.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a kor­mány­hi­va­tal ren­del­te­tés­sze­rű műkö­dé­sé­hez tar­to­zó fel­ada­to­kat hiva­ta­los sze­mély­ként ellá­tó kor­mány­tiszt­vi­se­lő és a nő kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. A nő az ügy­in­té­zés gör­dü­lé­ke­nyeb­bé téte­le cél­já­ból rend­sze­re­sen kész­pénzt, vagy vala­mi­lyen élel­mi­szert kínált a kor­mány­tiszt­vi­se­lő­nek, aki azt elfogadta.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023 első felé­ben a kor­mány­tiszt­vi­se­lő leg­alább tizen­két alka­lom­mal foga­dott el jog­ta­lan előnyt műkö­dé­sé­vel kapcsolatban.

A nyo­mo­zó ügyész­ség 2023. júni­us köze­pén kuta­tást és lefog­la­lást vég­zett a kor­mány­tiszt­vi­se­lő mun­ka­he­lyén, majd mind­két elkö­ve­tő lakó­he­lyén és kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a két nőt, akik nem tet­tek vallomást.