Főoldal » Hírek » Korrupció miatt hallgattak ki gyanúsítottként három rendőrt - Videóval és fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást három rend­őr és egy vál­lal­ko­zó ellen.

A nyo­mo­zó ügyész­ség pén­te­ken – több hely­szí­nen – össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­so­kat foganatosított.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021 már­ci­u­sá­ban egy Hajdú-Bihar megyei mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zó azzal keres­te meg rend­őr isme­rő­sét, hogy teher­gép­jár­mű­vel a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok meg­sér­té­sé­vel, – a gép­jár­mű leen­ge­dett oldal­fa­lai mel­lett – nagy mennyi­sé­gű takar­mány kör­bá­lát kíván a tanyá­já­ra szállíttatni.

Ennek során a férfi azt kérte a rend­őr­től, hogy szol­gá­la­ti hely­ze­té­ből ere­dő­en nyújt­son segít­sé­get abban, hogy a szál­lí­tás során a rend­őr­ka­pi­tány­ság köz­le­ke­dé­si jár­őrei a szál­lí­tó gép­jár­mű­vet ne von­ják köz­úti ellen­őr­zés alá és ne szab­ja­nak ki az elkö­ve­tett köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés miatt szankciót.

A meg­ke­re­sett rend­őr főtörzs­őr­mes­ter erre ígé­re­tet tett, és cse­ré­be jog­ta­lan előny­ként azt kérte, hogy a férfi biz­to­sít­sa szá­má­ra az egyik teher­gép­jár­mű­vé­nek hasz­ná­la­tát, ami­vel tíz köb­mé­ter föl­det kíván fuva­roz­ni. A vál­lal­ko­zó a kért ellen­szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ba beleegyezett. 

A rend­őr főtörzs­őr­mes­ter a szál­lí­tás előtt fel­hív­ta az aznap szol­gá­la­tot ellá­tó jár­őrö­ket, akik­kel meg­egye­zett abban, hogy a takar­mány kör­bá­lá­kat szál­lí­tó jár­mű­vet nem von­ják ellen­őr­zés alá. Ezután isme­rő­sét arról biz­to­sí­tot­ta, hogy a szál­lí­tást meg­kezd­he­tik, mivel a kol­lé­gá­i­val meg­be­szél­te, hogy az ügy­ben nem lesz rend­őri intézkedés.

A vál­lal­ko­zó a teher­gép­ko­csi hasz­ná­la­tát rend­őr isme­rő­sé­nek más­nap biztosította.

Az eljá­rás a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult, a bűn­ügyi akció vég­re­haj­tá­sá­ban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai közreműködtek.

Az elfo­gás­ról készí­tett videó itt lát­ha­tó, míg a fotók a szem­lén készültek: