Főoldal » Hírek » Korrupció miatt indult eljárás egy hatósági állatorvos és társai ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért, a hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyo­mo­zást hat sze­mély ellen.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat (NVSZ) fel­je­len­té­se alap­ján indult eljá­rás során a nyo­mo­zó ügyész­ség 2021 máju­sá­ban Békés megyé­ben össze­han­golt akci­ó­ban tizen­egy hely­szí­nen tar­tott kuta­tást az NVSZ és a rend­őr­ség közreműködésével. 

Az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt és kész­pénzt fog­lalt le, intéz­ke­dett öt sze­mély elő­ál­lí­tá­sá­ra és két fő őri­ze­tét ren­del­te el, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta egyi­kük letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy veze­tő beosz­tá­sú ható­sá­gi állat­or­vos, egy szol­gál­ta­tó állat­or­vos, több kutya­ke­res­ke­dő és egyéb tech­ni­kai és logisz­ti­kai fel­ada­to­kat ellá­tó sze­mé­lyek jog­ta­lan előny érde­ké­ben abban álla­pod­tak meg, hogy a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, kölyök­ku­tyá­kat szál­lí­ta­nak Magyar­or­szág­ról az Euró­pai Unió más tagállamaiba.

A meg­ál­la­po­dás alap­ján a kutya­ke­res­ke­dők a kül­föl­di vásár­lók által leadott meg­ren­de­lé­sek­nek meg­fe­le­lő faj­tá­jú, ivarú, a keres­ke­del­mi célú nem­zet­kö­zi for­gal­ma­zás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyok által meg­kí­vánt veszett­ség elle­ni oltás­sal, egye­di meg­je­lö­lés­sel nem ren­del­ke­ző, a meg­en­ge­dett­nél fia­ta­labb kölyök­ku­tyá­kat vásá­rol­tak fel.

A szol­gál­ta­tó állat­or­vos a szál­lí­tás érde­ké­ben bian­kó kis­ál­lat­út­le­ve­le­ket állí­tott ki anél­kül, hogy az álla­to­kon bár­mi­lyen vizs­gá­la­tot, beavat­ko­zást elvég­zett volna, majd a veze­tő beosz­tá­sú ható­sá­gi állat­or­vos, segí­tő­jé­vel rög­zí­tet­te a web­ala­pú nyil­ván­tar­tá­sok­ban a fik­tív ada­to­kat, vizs­gá­lat nél­kül iga­zol­ta az álla­tok szál­lí­tás­ra való alkal­mas­sá­gát, és kiál­lí­tot­ta a szál­lít­má­nyo­kat kísé­rő bizonyítványokat.

A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, val­lo­mást azon­ban nem tett, míg a val­lo­mást tevő gya­nú­sí­tot­tak mind­egyi­ke rész­ben vagy egész­ben elis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, jelen­leg vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

A fény­kép a bűn­ügyi akci­ón készült.