Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt az ügyészség őrizetbe vette az Országos Roma Önkormányzat elnökét - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és az elkö­ve­tő elfo­gá­sa érde­ké­ben össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket hajt végre, ame­lyek jelen­leg is folya­mat­ban vannak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség által őri­zet­be vett Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat elnö­két érin­tő ügy­ről az elsőd­le­ges nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sét köve­tő­en – vár­ha­tó­an hol­nap – adunk rész­le­te­sebb tájékoztatást.