Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmények miatt négy személy őrizetben – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a mai napon, több hely­szí­nen eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket vég­zett és négy sze­mélyt őri­zetbe vett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi a kft-jén keresz­tül 2021-ben szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­ra, illet­ve esz­köz­be­szer­zé­sek­re fik­tív szer­ző­dé­se­ket kötött a Buda­pest Fővá­ros III. Kerü­let – Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zat­tal, illet­ve az egyik gya­nú­sí­tott társa által kije­lölt két gaz­da­sá­gi társasággal. 

A gya­nú­sí­tot­tak a fik­tív szer­ző­dé­sek ellen­ér­té­ke­ként beér­ke­zett pénz­össze­ge­ket kész­pénz­ben fel­vet­ték, és kor­rup­ci­ós célok­ra fordították.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált cég meg­szűnt, a gya­nú­sí­tott a cég köny­ve­lé­si ira­ta­i­nak őrzé­sé­ről a tör­vé­nyi köve­tel­mé­nyek elle­né­re nem gondoskodott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a négy sze­méllyel kor­rup­ci­ós és gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölte.