Főoldal » Archív » Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények időskorú gondnokoltak sérelmére

A hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség újabb három gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki, nyolc­an kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt állnak.

Az ügy lénye­ge sze­rint az idős­ko­rú gond­no­kolt sze­mé­lyek ható­sá­gi ügye­i­nek inté­zé­se során kor­mány­za­ti szol­gá­la­ti jog­vi­szony­ban álló gyám­ügyi szak­ügy­in­té­zők hiva­tá­sos gond­no­kok­kal és idős ott­ho­nok veze­tő­i­vel, vala­mint továb­bi magán­sze­mé­lyek­kel együtt­mű­kö­dés­ben kor­rup­ci­ós kap­cso­la­tot ala­kí­tot­tak ki a gond­no­kol­tak ingó és ingat­lan vagyo­ná­nak áron alul tör­té­nő meg­szer­zé­se érdekében.

A gya­nú­sí­tot­tak által kiala­kí­tott gya­kor­lat az volt, hogy a hiva­tá­sos gond­no­kok több eset­ben indo­ko­lat­la­nul csök­ken­tet­ték a gond­no­kol­tak rájuk bízott vagyo­nát akként, hogy annak egy részét saját cél­ja­ik­ra for­dí­tot­ták. A gond­no­kok jog­el­le­nes tevé­keny­sé­gét a kor­mány­hi­va­ta­li alkal­ma­zot­tak azzal tet­ték lehe­tő­vé, hogy hatá­ro­za­ti for­má­ban jóvá­hagy­ták a gond­no­kol­tak vagyo­ná­val tör­té­nő rendelkezést.

Ezen túl­me­nő­en a gond­no­kol­ta­kat a meg­be­szél­tek sze­rin­ti idő­sek ott­ho­ná­ban helyez­ték el úgy, hogy az elhe­lye­zé­sért ren­del­ke­zés­re bocsá­tott, ese­ten­ként irre­á­li­san magas összeg­ből az intéz­mé­nyek veze­tői jogo­su­lat­lan előny­ként kial­ku­dott össze­gű kész­pénzt jut­tat­tak az eljá­ró gond­nok, vala­mint a kor­mány­hi­va­tal­no­kok számára.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2020. már­ci­us ele­jén és teg­nap össze­han­golt intéz­ke­dé­sek kere­té­ben több hely­színt érin­tő bűn­ügyi akci­ót haj­tott végre a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, illet­ve rész­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon­vissza­szer­zé­si Hiva­ta­la mun­ka­tár­sa­i­nak bevonásával.

Az együtt­mű­kö­dő szer­vek az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek során az érin­tett hiva­ta­los sze­mé­lyek szol­gá­la­ti helyén és az egyes ter­hel­tek lakó- és tar­tóz­ko­dá­si helyén kuta­tást haj­tot­tak végre, melyek során a cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó jelen­tős mennyi­sé­gű kész­pénzt, sze­mély­gép­ko­csit, az egyik sér­tet­től szár­ma­zó éksze­re­ket, vala­mint a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos továb­bi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket, okira­to­kat fog­lal­tak le.

A gya­nú­sí­tot­tak közül töb­ben rész­be­ni beis­me­rő val­lo­mást tet­tek, míg elkö­ve­tő­tár­sa­ik tagad­ták a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A nyo­mo­zó ügyész­ség eddig 11 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként az ügy­ben, hatan letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, míg két gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.