Főoldal » Hírek » Korrupciós ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­irat sze­rint egy hajó­biz­ton­sá­gi ügyek­ben eljá­ró hiva­ta­los sze­mély, vesz­te­ge­té­si pénz elle­né­ben, kis­ha­jók műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sá­nál elte­kin­tett a jár­mű­vek szem­lé­jé­től. Az ügy­ben 26 hajó­tu­laj­do­nos, illet­ve egy hiva­ta­los sze­mély sze­re­pel vád­lott­ként, vala­mint egy civil közvetítő. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a hiva­ta­los sze­mély vád­lott a vád­be­li idő­szak­ban (2016. augusz­tus – 2017. május) a köz­le­ke­dé­si ható­ság­nál dol­go­zott hajó­üzem­biz­ton­sá­gi és regisz­te­ri referensként.

A civil köz­ve­tí­tő a meg­él­he­té­sét már évek óta abból biz­to­sí­tot­ta, hogy meg­bí­zá­si díj elle­né­ben eljárt a hajó­tu­laj­do­no­sok kép­vi­se­le­té­ben a vízi jár­mű­vek­kel kap­cso­la­tos ható­sá­gi ügy­in­té­zé­sek során.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok alap­ján, a kis­ha­jók üzem­be helye­zé­sé­hez, vala­mint az idő­sza­kos műsza­ki vizs­gá­hoz a tulaj­do­no­sok köte­le­sek bemu­tat­ni a hajót a ható­ság eljá­ró tag­já­nak (kvázi műsza­ki vizs­ga, mint a gép­ko­csik­nál). A szem­lé­re a ható­ság által előre meg­ha­tá­ro­zott helyen és idő­pont­ban kerül­het sor, amely­re a tulaj­do­nos­nak köte­les­sé­ge oda­szál­lí­ta­ni a vízi járművet.

A vizs­gáz­ta­tó hiva­ta­los sze­mély a vád sze­rint 2016-ban fel­aján­lot­ta – a mun­ká­juk révén már évek óta ismert – köz­ve­tí­tő­ként eljá­ró fér­fi­nak, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be ő elte­kint a hajók tény­le­ges szem­lé­jé­től, így a tulaj­do­no­sok­nak a hajót nem kell oda­szál­lí­ta­ni­uk a vizs­ga hely­szí­né­re. A köz­ve­tí­tő­nek annyit kel­lett ten­nie, hogy eljut­tat­ta neki a szük­sé­ges papí­ro­kat, vala­mint fotó­kat készí­tett (vagy készít­te­tett a tulaj­do­no­sok­kal) a hajók­ról, és az alap­ján a hiva­ta­los sze­mély kiál­lí­tott egy valót­lan tar­tal­mú hajó­vizs­gá­la­ti jegy­ző­köny­vet. A fotó­kat a vizs­gáz­ta­tó a hiva­ta­los ira­tok között helyez­te el, hogy ezzel is meg­te­remt­se a szem­le lát­sza­tát. Mind­ezek alap­ján a ható­ság kiál­lí­tot­ta a nem­zet­kö­zi hajó­le­ve­let, illet­ve ami­kor csak hosszab­bí­ta­ni kel­lett a műsza­ki érvé­nyes­sé­get, a hiva­ta­los sze­mély kéz­zel ráve­zet­te az új lejá­ra­ti időt a már meg­lé­vő hajólevélre.

A szem­lén való meg­je­le­nés nél­kü­li vizs­gáz­ta­tás lehe­tő­sé­gét min­den eset­ben a köz­ve­tí­tő aján­lot­ta fel a hajó­tu­laj­do­no­sok­nak azt is közöl­ve, hogy ezért cse­ré­be hiva­ta­los sze­mélyt vesz­te­get­nek meg. A hajó­tu­laj­do­no­sok­nak a hiva­ta­los sze­méllyel nem is találkoztak.

A hiva­ta­los sze­mély min­den eset­ben 15 ezer forin­tot kapott azért, hogy az adott hajó­nak ne kell­jen meg­je­len­nie a vizs­gán. A civil köz­ve­tí­tő által zseb­re tett összeg vál­to­zó volt: ő kért egy bizo­nyos össze­get az adott tulaj­do­nos­tól, ami tar­tal­ma­zott min­dent (a vizs­ga­dí­jat és a hiva­ta­los sze­mély­nek fize­ten­dő össze­get is), és ami a végén ebből maradt, az volt az ő haszna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben 27 rend­be­li, elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te - illet­ve a hajó­tu­laj­do­no­sok részé­ről köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te -, továb­bá hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bán­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A főügyész­ség a hiva­ta­los sze­mély és a köz­ve­tí­tő esté­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés, a hajó­tu­laj­do­no­sok ese­té­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A hajó­tu­laj­do­no­sok közül 14 vonat­ko­zá­sá­ban már bün­te­tő­vég­zés szü­le­tett, a vád sze­rin­ti minő­sí­tés­sel. A rájuk kisza­bott – nem jog­erős - bün­te­tés 1 év bör­tön­bün­te­tés 2 év pró­ba­idő­re felfüggesztve.