Főoldal » Hírek » Korszerű épületbe költözött a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ava­tó­ün­nep­ség kere­té­ben adta át a kerü­le­ti ügyész­ség új szék­he­lyé­ül szol­gá­ló modern épületrészt.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség új szék­he­lyé­nek átadá­sá­val egy rég­óta húzó­dó elhe­lye­zé­si prob­lé­ma oldó­dott meg. A szer­ve­ze­ti egy­ség mére­té­hez és mun­ka­ter­hé­hez iga­zo­dó, kor­sze­rű mun­ka­he­lyi kör­nye­zet, és ezzel egy­ide­jű­leg az opti­má­lis mun­ka­fel­té­te­lek meg­te­rem­té­se több évti­zed eltel­té­vel idő­sze­rű­vé vált. A kerü­le­ti ügyész­ség folya­ma­to­san bővü­lő lét­szá­má­val, vala­mint a több ezres nagy­ság­ren­dű ügy­for­gal­má­val pár­hu­za­mo­san, az 1970-es évek­ben épült épü­let helyi­sé­gei rend­kí­vül szű­kös­sé vál­tak, ami a mun­ka­vég­zés körül­mé­nye­it is hát­rá­nyo­san érintette.

A fenn­ál­ló hely­zet meg­ol­dá­sá­ra a X. kerü­let­ben lévő, kor­sze­rű ,,Lau­rus” Iro­da­ház épü­let­ré­szé­nek bér­lé­se jelen­tet­te a meg­ol­dást, amely révén a szer­ve­ze­ti egy­ség a lét­szá­má­hoz méltó, vala­mint az opti­má­lis mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­i­nek meg­fe­le­lő elhe­lye­zést kapott.

Az átadó ünnep­sé­gen elhang­zott meg­nyi­tó­já­ban dr. Sza­ló­ki Zol­tán fővá­ro­si főügyész fel­idéz­te a régi szék­hely tör­té­ne­tét és kife­jez­te abbé­li örö­mét, hogy sike­rült a XXI. szá­zad igé­nye­i­nek és elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő módon meg­ol­da­ni az egyik leg­na­gyobb ügy­for­gal­mú kerü­le­ti ügyész­ség elhe­lye­zé­sét. A főügyész kiemel­te, hogy a kerü­le­ti ügyész­sé­gen ezi­dá­ig is haté­kony és magas szín­vo­na­lú szak­mai munka folyt, amire a méltó mun­ka­kö­rül­mé­nyek továb­bi pozi­tív hatás­sal lehetnek.

Dr. Bod­nár Judit kerü­le­ti ügyész­sé­gi veze­tő ügyész köszö­ne­tet mon­dott az évti­ze­dek óta fenn­ál­ló elhe­lye­zé­si nehéz­sé­gek meg­szün­te­té­sért, a kerü­le­ti ügyész­sé­gen dol­go­zó kol­lé­gák ügyész­ség­hez méltó mun­ka­kö­rül­mé­nye­i­nek megteremtéséért.

Dr. Polt Péter ünne­pi beszé­dé­ben kiemel­te, hogy a mos­ta­ni szék­hely­át­adás a 2000-ben indult, a XXI. szá­za­di euró­pai ügyész­sé­gi szín­vo­na­lat célzó infrastruktúra-fejlesztés jelen­tős állo­má­sa. A leg­főbb ügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi munka a tár­sa­da­lom meg­fe­le­lő műkö­dé­sét szol­gá­ló csa­pat­mun­ka, amit az új, kor­sze­rű mun­ka­kör­nye­zet nagy­ban elősegíthet.

A fotók az átadás­ról készültek.