Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Köszönti a 150 éves ügyészséget a Pesti ügyvéd

Méltó módon köszön­ti a fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját ünnep­lő magyar ügyész­sé­get a Pesti ügy­véd című folyó­irat júni­u­si száma. A Buda­pes­ti Ügy­vé­di Kama­ra havon­ta meg­je­le­nő kiad­vá­nyá­ban azt hang­sú­lyoz­za, hogy Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge azért dol­go­zik, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül. Így volt ez 1871-ben és így van ma is.

A lap rövi­den átte­kin­ti az elmúlt 150 esz­ten­dő jog­tör­té­ne­ti for­du­ló­pont­ja­it, fel­hív­ja a figyel­met az ügyész­ség hon­lap­ján és a közös­sé­gi médi­á­ban futó „Ügyész­ség 150” soro­zat­ra és meg­em­lé­ke­zik a szer­ve­zet egy-egy kiemel­ke­dő alak­já­ról is. Az össze­ál­lí­tás mel­lett inter­jút közöl a folyó­irat Dr. Ibo­lya Tibor­ral, a Fővá­ro­si Főügyész­ség veze­tő­jé­vel, aki kilenc éve áll a szer­ve­zet élén, és nem „csu­pán” irá­nyít­ja a főügyész­sé­get, hanem kutat­ja is annak múlt­ját. „A tör­té­ne­lem nem csak a múlt, de a jelen és a jövő is, hisz a tör­té­ne­lem isme­re­te eliga­zít a jelen­ben és segít a jövő ala­kí­tá­sá­ban. Mos­ta­ná­ban sokat fog­lal­ko­zom az ügyész­ség tör­té­ne­té­vel, sőt gyűj­töm tör­té­nel­mi relik­vi­á­it, egy-két doku­men­tu­mom sze­re­pel­ni fog az évfor­du­ló miat­ti ügyészség-történeti kiál­lí­tá­son is” – teszi hozzá.

Az inter­jú kitér az ügyész­ség jelen­ko­ri sze­re­pé­re is, és azok­ra a kér­dé­sek­re, ame­lyek az igaz­ság­szol­gál­ta­tás során a leg­in­kább fog­lal­koz­tat­ják a köz­vé­le­ményt. Ilyen pél­dá­ul a hosszan elhú­zó­dó ügyek ren­de­zé­se. Ezek ese­té­ben a 2018-as bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény­ben látja a meg­ol­dást Ibo­lya Tibor. Hang­sú­lyoz­za, „a tör­vény követ­ke­ze­tes és tak­ti­kus alkal­ma­zá­sá­val lehet tehát segí­te­ni a prob­lé­mán, ehhez azon­ban arra lenne szük­ség, hogy a taga­dást válasz­tó és végül elítélt vád­lot­tak­kal szem­ben lénye­ge­sen súlyo­sabb bün­te­té­se­ket szab­ja­nak ki a bíró­sá­gok, ne érje meg az idő­hú­zás – ez az egész tör­té­net lénye­ge, ha úgy tet­szik a meg­ol­dás kul­csa. …minél több eljá­rás zárul le a beis­me­ré­sek miatt gyor­san, annál több ügy­ben fog­nak a bírók is szi­go­rúbb íté­le­te­ket hozni a taga­dó vád­lot­tak­kal szem­ben” – fogal­maz a Pesti ügy­véd­nek adott inter­jú­já­ban Dr. Ibo­lya Tibor fővá­ro­si főügyész.

For­rás: http://kozzetetel.bpugyvedikamara.hu/index.php/s/RFjtesa3ZKe1yCv#pdfviewer