Főoldal » Archív » Koszovóból és Szerbiából szervezte a marihuána eladást, magyar élettársa és egy afgán társa volt a budapesti kapcsolat - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy Magyar­or­szá­gon üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt már elítélt, emi­att szö­kés­ben lévő szerb állam­pol­gár­ral és afgán szár­ma­zá­sú, magyar állam­pol­gár tár­sá­val szem­ben, akik Szer­bi­á­ból, illet­ve Koszo­vó­ból jut­tat­tak jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert Magyar­or­szág­ra, majd az így elért nye­re­sé­get pénz­át­uta­lás­sal vissza­jut­tat­ták Koszovóba. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nye miatt elítélt és körö­zé­se miatt szö­kés­ben lévő szerb állam­pol­gár I. r. vád­lott 2015. máso­dik felé­től 2016. júli­us végé­ig Szer­bi­á­ból, illet­ve Koszo­vó­ból meg­szer­ve­zett egy mari­hu­á­na csem­pész útvo­na­lat Magyarországra.

A mari­hu­á­nát I. r. vád­lott futá­rok­kal jut­tat­ta el az afgán szár­ma­zá­sú magyar állam­pol­gár II. r. vád­lot­tig, aki a tele­fo­non adott inst­ruk­ci­ók sze­rint a magyar viszont­el­adói háló­zat­ban azt érté­ke­sí­tet­te, majd a juta­lé­ka levo­ná­sa után a vétel­árat vissza­utal­ta Koszo­vó­ba I.r. vád­lott­nak, illet­ve az I.r. vád­lott által meg­je­lölt sze­mé­lyek­nek. A kábí­tó­szer eladá­sá­ból szár­ma­zó nye­re­ség vissza­uta­lá­sá­ban alkal­man­ként segít­sé­get nyúj­tott az I.r. vád­lott magyar élet­tár­sa, a III.r. vád­lott is.

2016. júli­us 20-án egy nagyobb szál­lít­mány érke­zett egy isme­ret­len futár­ral II.r. vád­lott­hoz, aki azt a Déli pálya­ud­var par­ko­ló­já­ban átvet­te, az ott par­ko­ló gép­ko­csi­já­ba tette, majd nem sok­kal később vissza­tért, és az autó­já­val elhaj­tott. Ekkor a rend­őr­ség őt intéz­ke­dés alá vonta, és a nála lévő sport­tás­ká­ban lévő mint­egy 12 kilo­gramm mari­hu­á­nát lefoglalta.

A főügyész­ség alter­na­tív, a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó indít­ványt is tett a vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a II. r. és a III. r.  vád­lot­tak a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során beis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket. Ez az indít­vány a II.r. vád­lott ese­té­ben 7 év, míg a III.r. vád­lott ese­té­ben 2 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul, míg az I. r. vád­lot­tal szem­ben a távol­lé­té­ben foly­ta­tó­dik az eljárás.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék a mos­ta­ni ügyet egye­sít­se a tör­vény­szé­ken már tár­gya­lá­si szak­ban folya­mat­ban lévő, a vád­lot­tak­hoz köt­he­tő egyik magyar viszont­el­adói háló­zat tag­jai ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt foly­ta­tott bün­te­tő ügyhöz.