Főoldal » Archív » Kötelességét megszegve adott ki hivatali információkat ismerősének egy egri adóellenőr

Hiva­ta­li bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyész­ség egy 61 éves egri adó­el­len­őr­rel szem­ben, aki hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve jut­ta­tott jog­ta­lan előny­höz egy vállalkozót.

A vád­lott csak­nem har­minc éve dol­go­zott az adó­hi­va­tal megyei igaz­ga­tó­sá­gán, ahol 2014 decem­be­ré­ben adó­el­len­őr volt a mun­ka­kö­re. Ebben a beosz­tás­ban jutott tudo­má­sá­ra, hogy az adó­ha­tó­ság a hónap köze­pén, egy konk­rét idő­pont­ban hely­szí­ni ellen­őr­zést ter­vez az egri kór­ház terü­le­tén, mely­nek során - egye­bek mel­lett - az ott folyó bon­tá­si és épí­té­si mun­kák­ban részt vevő, külön­bö­ző vál­lal­ko­zá­sok alkal­ma­zá­sá­ban álló dol­go­zók­kal kap­cso­la­tos, a mun­kál­ta­tót ter­he­lő beje­len­té­si köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­sét is vizs­gál­ni kíván­ják. Ennek az infor­má­ci­ó­nak a bir­to­ká­ban decem­ber 9-én este az adó­el­len­őr tele­fo­non fel­hív­ta isme­rő­sét, egy érin­tett cég veze­tő­jét, akit tájé­koz­ta­tott a vár­ha­tó ellen­őr­zés­ről. A hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő vád­lott ezzel nem csu­pán jog­ta­lan előny­höz jut­tat­ta - szán­dé­ka sze­rint - az ügy­ve­ze­tőt, de a ter­ve­zett, átfo­gó ellen­őr­zé­si eljá­rás objek­tív lefoly­ta­tá­sát is lehe­tet­len­né tette, már csak azért is, mert isme­rő­se nyom­ban tovább­ad­ta a hírt egy vele üzle­ti kap­cso­lat­ban álló másik alvál­lal­ko­zó­nak, aki rövid időn belül még több érin­tet­tel osz­tot­ta meg azt. A decem­ber 12-én lefoly­ta­tott hely­szí­ni ellen­őr­zé­si eljá­rás ezen sze­mé­lyek, illet­ve vál­lal­ko­zá­sa­ik vonat­ko­zá­sá­ban a beje­len­té­sek­hez köt­he­tő sza­bály­ta­lan­sá­got nem tárt fel.

A Heves Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tőt egy rend­be­li hiva­ta­li köte­les­ség meg­sze­gé­sé­vel elkö­ve­tett hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Heves Megyei Főügyész­ség, az eljá­rá­si sza­bá­lyok sze­rint kiemelt jelen­tő­sé­gű­nek minő­sü­lő bűn­ügy­ben benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a - bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en bűn­ügyi őri­zet­be vett - vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, mely­be ren­del­je beszá­mí­ta­ni az elő­ze­tes fogva tar­tás­ban töl­tött időt, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.