Főoldal » Hírek » Kövekkel támadt rendőrökre a többszörösen büntetett előéletű férfi - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kövek­kel dobál­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket, és betör­te a rend­őr­au­tó szél­vé­dő­jét.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint egy Pest vár­me­gyei tele­pü­lé­sen 2023. május 9-én, haj­nal­ban a jár­őr­szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őrök iga­zol­tat­tak egy park­ban padon ülő fér­fit. A férfi előbb meg­pró­bál­ta kivon­ni magát az iga­zol­ta­tás alól, majd ugyan ele­get tett a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak és bedik­tál­ta az ada­ta­it, azon­ban az intéz­ke­dés alatt közöl­te, hogy össze fogja törni a rend­őr­au­tót.

A rend­őrök az iga­zol­ta­tást köve­tő­en ész­lel­ték, hogy a fér­fi­nak egy bíró­sá­gi vég­zést kell kéz­be­sí­te­ni, így az irat­tal nem sok­kal később vissza­men­tek a park­ba és közöl­ték a fér­fi­val, hogy bíró­sá­gi hatá­ro­za­tot kéz­be­sí­te­nek a részé­re. Az elkö­ve­tő a rend­őrök köz­lé­sé­re úgy rea­gált, hogy egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal követ dobott az egyik intéz­ke­dő rend­őr felé, aki elha­jolt, így a kő nem talál­ta el. Ezután a férfi újabb követ dobott a másik intéz­ke­dés­ben részt vevő hiva­ta­los sze­mély irá­nyá­ba is, aki szin­tén elha­jolt, így a gya­nú­sí­tott a dobá­sá­val a rend­őrt ekkor sem talál­ta el, de betör­te a rend­őr­au­tó szél­vé­dő­jét.

A rend­őrök ezt köve­tő­en fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit cse­lek­mé­nyé­nek abba­ha­gyá­sá­ra, de ennek nem tett ele­get és szin­tén egy kővel a kezé­ben dobás­ra len­dí­tet­te kar­ját. Ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a fér­fi­val szem­ben a jár­őrök könny­gáz spray-t alkal­maz­tak, majd elő­ál­lí­tot­ták a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki a cse­lek­mé­nye elkö­ve­té­se előtt három hét­tel sza­ba­dult az elle­ne ember­ölés bűn­tet­te és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek­ből. Az ügyész­ség a kihall­ga­tást köve­tő­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott őri­ze­tét.

Az ügyész­ség a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bün­te­tett elő­éle­té­re figye­lem­mel, a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amely­ről ma dönt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja.

A fotó a hiva­ta­los sze­mély elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált esz­köz­ről, vala­mint a betört rend­őr­au­tó szél­vé­dő­jé­ről a szem­lén készült.