Főoldal » Hírek » Közel 120 milliót csalt ki egy nő - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy nő ellen, aki cége nevé­ben hite­le­ket vett fel külön­bö­ző ban­kok­tól, ami­ket nem fize­tett vissza, majd a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got eladta.

A vád sze­rint a nő 2013-ban ala­pí­tot­ta a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got. 2017-ben elha­tá­roz­ta, hogy a tár­sa­ság nevé­ben több pénz­in­té­zet­től vesz fel hitelt, amit nem fog vissza­fi­zet­ni. A hite­lek vissza­fi­ze­té­sét a cég anya­gi hely­ze­te sem tette volna lehetővé.

Az elkö­ve­tő 2017 máju­sá­ban négy bank­hoz nyúj­tott be hitel­ké­rel­met. Azért, hogy a lehe­tő leg­na­gyobb össze­gű hitelt kapja, egyik ban­kot sem tájé­koz­tat­ta a többi kére­lem­ről. A szer­ző­dés­kö­té­sek idő­pont­ját ugyan­azon napra idő­zí­tet­te azért, hogy a ban­kok a KHR rend­szer­ből ne sze­rez­ze­nek tudo­mást a többi hitel­ről. A hite­le­ket a nő nem a szer­ző­dé­sek­ben meg­je­lölt célra hasz­nál­ta fel, azo­kat nem fizet­te vissza. Cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen közel 120 mil­lió forint kárt oko­zott a pénzintézeteknek.

A nő a hite­lek lehí­vá­sa után üzlet­ré­szét szín­leg elad­ta egy fér­fi­nak, aki hama­ro­san tovább­ad­ta a céget. Az új ügy­ve­ze­tők a cég­gel kap­cso­la­tos ira­to­kat, esz­kö­zö­ket nem vet­tek át, a céget nem is akar­ták működ­tet­ni. A tár­sa­ság tény­le­ges veze­tő­je tovább­ra is a nő maradt. A tár­sa­sá­got átve­vő fér­fi­a­kat ügy­ve­ze­tő­ként beje­gyez­ték a cég­nyil­ván­tar­tás­ba, ezért abba valót­lan ada­tok kerültek.

A vád­lott cse­lek­mé­nyei több rend­be­li csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­ma­sak. A bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ve­ze­tő­sé­get szín­leg vál­la­ló fér­fi­a­kat az ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.