Főoldal » Archív » Közel 130 millió forint értékben lopott áramot és gázt – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség - töb­bek között - külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki 2003 – 2016. évek között közel 130 mil­lió forint érték­ben véte­le­zett jogo­su­lat­la­nul ára­mot és gázt.

A férfi egy pécsi sport­egye­sü­let veze­tő­je­ként a sport­egye­sü­let telep­he­lyén - ahol négy tenisz­pá­lyát lefe­dő nagy ener­gia­fo­gyasz­tá­sú lég­tar­tá­sos sát­rat üze­mel­te­tett - és a mel­let­te fekvő laká­sán a vil­la­mos ener­gia,- és gáz­fo­gyasz­tás­mé­rő állá­sát jogo­su­lat­la­nul meg­vál­toz­tat­ta, majd ennek lep­le­zé­sé­re a mérő­órák­ra hamis záró­pe­csé­tet tett. 

A vád­lott a 13 év alatt a gáz­szol­gál­ta­tó­nak 62 mil­lió, míg az áram­szol­gál­ta­tó­nak 67 mil­lió forint kárt oko­zott a jogo­su­lat­lan véte­le­zés­sel.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek, vala­mint bélyeg­ha­mi­sí­tás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ame­lyek közül az előb­bi 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.