Főoldal » Hírek » Közel 20 millió forintot csalt ki ügyfeleitől az „építési vállalkozó” - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen, aki közel 20 mil­lió forin­tot csalt ki ügy­fe­le­i­től.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tés­kor 36 éves fér­fit sem egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként nem vet­ték nyil­ván­tar­tás­ba, sem mun­ka­vál­la­ló­ja vagy kép­vi­se­lő­je nem volt épí­té­si vál­lal­ko­zás­nak.

Ennek elle­né­re a vád­lott egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként, illet­ve egy épí­té­si kft. kép­vi­se­lő­je­ként könnyű­szer­ke­ze­tes házak épí­té­sé­re vál­lalt köte­le­zett­sé­get. A ter­helt 2020 feb­ru­ár­ja és júli­u­sa között tíz sér­tet­tel kötött meg­ál­la­po­dást könnyű­szer­ke­ze­tes házak kivi­te­le­zé­sé­re, mely­nek során külön­bö­ző össze­gű elő­le­ge­ket vett át. A ter­helt az első idők­ben még meg­kezd­te a mun­kát, azon­ban be már nem fejez­te, később pedig már meg se kezd­te a kivi­te­le­zést. Olyan is elő­for­dult, hogy a vád­lott a sér­tett által neki beépí­tés­re átadott kony­ha­bú­tort nem épí­tet­te be és vissza sem adta a sér­tett­nek. A vád­lott min­den eset­ben egy dara­big hite­get­te a sér­tet­te­ket, majd szá­muk­ra elér­he­tet­len­né vált.

Ezzel a mód­szer­rel a ter­helt a tíz sér­tett­nek közel 20 mil­lió forint kárt oko­zott.

A férfi ellen több rend­be­li minő­sí­tett csa­lás és sik­kasz­tás miatt emelt vádat az ügyész­ség, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján vele szem­ben hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.