Főoldal » Hírek » Közel 400 millió forint tisztára mosásában vettek részt - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt öt sze­méllyel szem­ben, akik 2017-ben egy nem­zet­kö­zi csa­lás­so­ro­zat­ból szár­ma­zó pén­zek tisz­tá­ra mosá­sá­ban működ­tek közre.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás ígé­re­té­vel rávet­ték két, szer­bi­ai szár­ma­zá­sú vádlott-társukat arra, hogy Magyar­or­szág­ra jöj­je­nek és itt­hon cége­ket ala­pít­sa­nak, vagy vál­lal­ják el már meg­lé­vő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tői tiszt­sé­gét. A cég­be­jegy­zé­se­ket köve­tő­en velük buda­pes­ti illet­ve sze­ge­di bank­fi­ó­kok­ban bank­szám­lá­kat nyit­tat­tak meg. A céges illet­ve banki ira­to­kat a stró­man ügy­ve­ze­tő vádlott-társaiktól vala­mennyi eset­ben átvet­ték, majd azo­kat ismer­te­len meg­bí­zó­juk­nak továb­bí­tot­ták.

A bank­szám­lák­ra ezután kriptovaluta-vásárlási és egyéb befek­te­té­si lehe­tő­sé­gek hamis ígé­re­té­vel meg­té­vesz­tett kül­föl­di sér­tet­tek 13 euró­pai ország­ból tel­je­sí­tet­tek átuta­lá­so­kat. Az ügy­ben a valós működ­te­té­si szán­dék nél­kül ala­pí­tott gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok négy szám­lá­já­ra 4 hónap lefor­gá­sa alatt 390 mil­lió forint­nyi kül­föl­di átuta­lás folyt be a csa­lá­sok ered­mé­nye­ként. A bűnös pén­ze­ket net­ban­kon keresz­tül azon­nal kül­föl­di szám­lák­ra utal­tak tovább.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja.