Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Közel 400 milliós költségvetési csalás miatt előkészítő ülésen ügydöntő határozat született- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta annak a hét sze­mély­nek a bűnös­sé­gét, akik külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás­ban szer­ve­zet­ten működ­tek közre, amellyel közel 400 mil­li­ós kárt okoz­tak a költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, mint az egyik magyar­or­szá­gi fesz­ti­vált szer­ve­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság főszer­ve­ző­je, 2013 és 2016 között hat tár­sá­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel valót­lan ada­tok­kal tett ele­get álta­lá­nos for­gal­mi adó beval­lá­si  köte­le­zett­sé­gé­nek, mivel a beval­lá­sok az online és kül­föl­di jegy­ér­té­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó bevé­telt nem tar­tal­maz­ták, azo­kat beval­la­ni és befi­zet­ni elmu­lasz­tot­ta. A meg nem fize­tett álta­lá­nos for­gal­mi adót tar­tal­ma­zó össze­gek­kel, ere­de­té­nek lep­le­zé­se, eltit­ko­lá­sa érde­ké­ben a vád­lott tár­sai segít­sé­gé­vel pénz­ügyi műve­le­te­ket vég­zett, azo­kat kész­pénz­ben fel­vet­te, illet­ve isme­rő­se­i­vel fel­ve­tet­te, vala­mint ingat­lan vásár­lás­ra fordította.

A vád­lott tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel közel 400.000.000 forint kárt oko­zott a költségvetésnek.

Az adó­ha­tó­ság, mint nyo­mo­zó ható­ság a nyo­mo­zás során mint­egy 317.000.000,- Ft-ot fog­lalt le, míg a hiány­zó, mint­egy 74.000.000 forin­tot az egyik vád­lott meg­fi­zet­te, így a tel­jes vagyo­ni hát­rány megtérült.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hel­tek beis­me­rő val­lo­mást tet­tek és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az ügyész­ség és három vád­lott között lét­re­jött egyez­sé­get jóvá­hagy­ta, és az egyez­ség sze­rin­ti bün­te­tést szab­ta ki. A tör­vény­szék öt vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és emel­lett egyi­kük­kel szem­ben pénz­bün­te­tést, vala­mint két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki, továb­bá az egyik vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a bűnös vagyon­gya­ra­po­dás ere­jé­ig  vagyon­el­kob­zást ren­delt el.