Főoldal » Archív » Közel 500 kg marihuánát csempészett – vádemelés

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az albán fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben mint­egy fél tonna mari­hu­á­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. decem­ber 18. nap­ján, reg­gel 05 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­kei Határ­ki­ren­delt­sé­gen az álta­la veze­tett albán for­gal­mi rend­szá­mú kami­on­nal és a hozzá csa­tolt von­tat­mánnyal. A téte­les vám­vizs­gá­lat során a vád­lott által veze­tett jár­mű­sze­rel­vény pót­ko­csi­já­nak rönt­gen­vizs­gá­la­tát, majd a pony­vá­já­nak átku­ta­tá­sát köve­tő­en kide­rült, hogy a pót­ko­csi tete­je dup­la­fa­lú és az alsó pony­va meg­bon­tá­sa után az ott kiala­kí­tott rej­tek­hely­ről 90 cso­mag kan­na­biszt, vala­mint egy cso­mag növé­nyi gyan­tát fog­lal­tak le.

A mint­egy 450 kg töme­gű anyag tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak közel 50-szerese. A nyo­mo­zás azt is meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a cso­ma­gok kábí­tó­szert tartalmaznak.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.