Főoldal » Hírek » Közel 8 millió forintot keresett a kiskunmajsai díler – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő három éven át árult - töb­bek között kis­ko­rú­ak­nak is-  „kris­tályt”  Kis­kun­maj­sán, amely­ből közel nyolc­mil­lió forin­tot keresett. 

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai férfi  2019-től érté­ke­sí­tett tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket. A vád­lott az anya­go­kat por, illet­ve tör­me­lék for­má­já­ban vásá­rol­ta meg, majd azt lakó­he­lyén a fogyasz­tók igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő mér­té­kű ada­gok­ra osz­tot­ta és alu­fó­li­á­ba, un. pak­kok­ba cso­ma­gol­va érté­ke­sí­tet­te a „kris­tály" fan­tá­zia­né­ven ismert anyagot. 

Az elkö­ve­tő igen kiter­jedt vevői kört épí­tett ki a város­ban. 18 vevő­je volt, leg­több­jük ráadá­sul állan­dó vásár­ló, közöt­tük kis­ko­rú­ak is. A sok vevő közel nyolc­mil­lió forin­tos jöve­del­met ered­mé­nye­zett a férfinak.

A férfi a tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket jel­lem­ző­en lakó­he­lyén érté­ke­sí­tet­te, annak ára a szer típu­sa és mennyi­sé­ge függ­vé­nyé­ben 1.000-40.000 forint között volt. A férfi a vásár­lá­sok­kal kap­cso­la­tos tele­fo­nos egyez­te­té­sek során is igye­ke­zett óva­to­san eljár­ni, ugyan­is az ille­gá­lis szer típu­sát és mennyi­sé­gét is álne­vek­kel illette.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök 2022. júni­us 29. nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit. Az elkö­ve­tő lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során az érté­ke­sí­tés­re váró kábí­tó­sze­re­ken túl, azok ter­jesz­té­sé­hez hasz­nált digi­tá­lis mér­le­get és műanyag tasa­kok, vala­mint jelen­tős mennyi­sé­gű kész­pénzt, továb­bá éksze­re­ket és külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­ket fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­val szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a bűnös úton meg­szer­zett tel­jes vagyon ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.

A  képe­ken a férfi laká­sán lefog­lalt kész­pénz, és az érté­ke­sí­tés­re elő­ké­szí­tett, alu­fó­lia­pak­kok­ba cso­ma­golt kábí­tó­szer látható.