Főoldal » Hírek » Közel egy tonna hulladékot pakoltak le illegálisan - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen jelen­tős mennyi­sé­gű hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők 120.000 forin­tért vál­lal­ták egy csa­lá­di ház­ból szár­ma­zó hul­la­dé­kok­nak az elszál­lí­tá­sát. A fér­fi­ak után­fu­tó­val, több for­du­ló­val Mező­kö­vesd és Bog­ács kül­te­rü­le­tén sző­lő­ül­tet­vé­nyek mellé, víz­tá­ro­zó terü­le­té­re ille­gá­li­san pakol­ták le a közel egy tonna mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban van­nak, apa és fiai. 2022. júni­us hónap köze­pén 120.000 forin­tért vál­lal­ták egy bog­ácsi csa­lá­di ház­ból szár­ma­zó hul­la­dé­kok elszál­lí­tá­sát, ame­lyek ruha­ne­műk, búto­rok, papír, műanyag, ház­tar­tás­ban hasz­ná­la­tos tár­gyak és lomb­hul­la­dé­kok vol­tak.

A vád­lot­tak után­fu­tó­val szál­lí­tot­ták a hul­la­dé­kot oly módon, hogy több­ször for­dul­tak és az első kör­ben 650 kg súlyú hul­la­dé­kot több, halom­ba rakva pakol­tak le Bog­ács kül­te­rü­le­tén. Ismé­tel­ten több­ször fel­töl­töt­ték az után­fu­tót, és ezután Mező­kö­vesd kül­te­rü­le­tén egy víz­tá­ro­zó­hoz, illet­ve sző­lő­ül­tet­vé­nyek mellé vit­tek 150 kg súlyú hul­la­dé­kot. Végül még egy­szer for­dul­tak a fuvar­ral, és a fenn­ma­radt mint­egy 2 köb­mé­ter hul­la­dé­kot Bog­ács egyik utcá­já­ba, az árok­ba borí­tot­ták, azt még aznap isme­ret­len sze­mély fel­gyúj­tot­ta.

A vád­lot­tak hul­la­dék­tá­ro­lás cél­já­ra, ható­ság által nem enge­dé­lye­zett helyek­re szál­lí­tot­ták a hul­la­dé­kot, ame­lyek összes­sé­gé­ben több mint 16 köb­mé­tert tet­tek ki és jelen­tős mennyi­sé­gű­nek minő­sül­nek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a két bün­tet­len és az egy bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.