Főoldal » Archív » Közel fél éve zaklatta élettársát – letartóztatásba került

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el annak a sze­ge­di fér­fi­nek, aki ez év már­ci­u­sa óta heten­te több alka­lom­mal fenye­get­te meg élet­ve­szé­lye­sen élet­tár­sát.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. év már­ci­u­sa óta heten­te több alka­lom­mal ittas álla­pot­ban meg­fe­nye­get­te élet­tár­sát, hogy amennyi­ben mun­kát vál­lal, úgy bán­tal­maz­ni fogja. A fenye­ge­té­sek elle­né­re a nő mun­kát vál­lalt, ami miatt a gya­nú­sí­tott őt a nya­ká­nál fogva meg­rán­tot­ta, hogy többé ne mer­jen vissza­men­ni dol­goz­ni, marad­jon ott­hon. Mind­eze­ket köve­tő­en a gya­nú­sí­tott 2019. augusz­tus 9. nap­ján közös gyer­me­kük jelen­lé­té­ben is az éle­té­nek kiol­tá­sá­val fenye­get­te meg a sér­tet­tet és hogy kije­len­té­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon, egy kés­sel is hado­ná­szott. A sér­tett és a gyer­me­kük az utcá­ra mene­kült, majd az ingat­lan­ba vissza­tér­ve a gya­nú­sí­tott újból bán­tal­maz­ni kezd­te az élet­tár­sát, aki erre a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­te.

A gya­nú­sí­tott a rend­őri intéz­ke­dés­nek is ellen­állt, a zse­bé­ben lévő kést fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó átad­ni.

A sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás­ban a járá­si ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.