Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Közel félmillió forintot fizetett jóvátételként az elütött motorosnak a balesetet okozó - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség  tevé­keny meg­bá­nás miatt szün­tet­te meg az eljá­rást azzal a nővel szem­ben, aki jóvá­té­tel­ként 450.000 forin­tot fize­tett az elütött motorosnak. 

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő 2019. júli­us 12-én a reg­ge­li órák­ban Esz­ter­gom­ban autó­val egy keresz­te­ző­dés­ben balra szán­dé­ko­zott kanya­rod­ni, ezért ott meg­állt. Ezt köve­tő­en manő­ve­rét balra, ala­csony sebes­ség­gel meg­kezd­te. A sofőr a kanya­ro­dá­sa­kor nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a jobb­ról érke­ző, védett úton köz­le­ke­dő motor­ke­rék­pár részé­re. A sér­tett ész­lel­te az elé kanya­ro­dó sze­mély­gép­ko­csit, az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a motor­ke­rék­párt balra kor­má­nyoz­ta, ennek elle­né­re a sze­mély­gép­ko­csi jobb hátsó ajta­já­nak ütközött.

A bal­eset­ben a motor­ke­rék­pá­ros a jobb kül­bo­ka töré­sét szen­ved­te el.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. A köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban az elkö­ve­tő a sér­tett­nek 450.000 forint jóvá­té­telt fize­tett, amely után az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.

A bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zé­sek sze­rint a tevé­keny meg­bá­nás, így az a maga­tar­tás, amely sze­rint az elkö­ve­tő a sér­tett által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá­tet­te, bün­tet­he­tő­sé­get meg­szün­te­tő ok a köz­le­ke­dé­si vét­ség, vagy a három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­tett elkö­ve­té­se ese­tén, ha az elkö­ve­tő a vád­eme­lé­sig beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.