Főoldal » Hírek » Közel hatmilliárdos vagyoni hátrányt okozott az aranykereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet - videóval, fotókkal - A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt annak a buda­pes­ti bűn­szer­ve­zet­nek a tag­ja­i­val és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó továb­bi elkö­ve­tők­kel szem­ben, amely 2017. és 2020. között fik­tív szám­lá­zá­si lánc kere­té­ben össze­sen 5,7 mil­li­árd Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy, a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi ügy­ve­ze­tő­je volt egy cég­nek, amely arany­árut szer­zett be, és azt beol­vasz­tást, vegyi tisz­tí­tást és töm­bö­sí­tést köve­tő­en bel­föl­dön érté­ke­sí­tett. A férfi a cége alá egy több­szin­tű szám­lá­zá­si lán­co­la­tot szer­ve­zett, amely­nek kizá­ró­la­gos célja az volt, hogy azt a lát­sza­tot kelt­se, hogy az arany­árut a cég bel­föl­dön sze­rez­te be, így erre hivat­koz­va az áfa­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get – jogo­su­lat­la­nul – csökkentse.

A férfi egy­részt köz­vet­le­nül irá­nyí­tot­ta a szám­lá­zá­si lán­co­la­tot, az abban részt vevő sze­mé­lyek tevé­keny­sé­gét és a valós gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek szín­le­lé­se cél­já­ból vég­re­haj­tott pénz­ügyi tranz­ak­ci­ó­kat, más­részt arra az elkö­ve­tés­be beszer­ve­zett fián és továb­bi bűn­tár­sa­in keresz­tül is ráha­tá­sa volt. A szám­lá­zá­si lán­co­lat­ba bevont – idő­sza­ko­san pár­hu­za­mo­san is műkö­dő, illet­ve néhány havon­ta vál­toz­ta­tott – gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok való­já­ban nem keres­ked­tek arannyal, sze­re­pük csak a szám­la­ki­ál­lí­tás­ra kor­lá­to­zó­dott. Ezek a cégek áfa beval­lá­so­kat egy­ál­ta­lán nem, vagy csak adó­mi­ni­ma­li­zá­ló tar­ta­lom­mal nyúj­tot­tak be, így végső soron a fel­me­rü­lő adó­ter­het senki nem fizet­te meg, a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés ettől a bevé­tel­től elesett.

A valós keres­ke­dés lát­sza­tá­nak fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben a szám­lák ellen­ér­té­ke­it egyes cégek között az elkö­ve­tők átutal­ták, azo­kat azon­ban az ezzel a fel­adat­tal meg­bí­zott sze­mé­lyek kész­pénz­ben fel­vet­ték, és az össze­ge­ket vissza­jut­tat­ták a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­hez. Az elkö­ve­tői kör a cégek­hez papí­ron nem köt­he­tő „tit­kos” iro­dát is fenntartott. 

A bűn­szer­ve­zet 2017-2020. között össze­sen több mint 5,7 mil­li­árd Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költségvetésnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt össze­sen 22 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, 16 vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, több vád­lot­tal szem­ben pedig vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vádiratban.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye, az eljá­rás kez­de­ti sza­ka­szá­ban készí­tett vide­ó­val az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://fb.watch/lBj0JiXBOl/

A képe­ken pedig a lefog­lalt kész­pénz, az arany éksze­rek és arany­tömb láthatók.