Főoldal » Archív » Közel hatmillió forint tisztára mosásában működött közre – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a veszély­hely­zet­re hozott kor­mány­ren­de­let bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vényt módo­sí­tó ren­del­ke­zé­se­it is figye­lem­be véve, vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­vel szem­ben, aki közel hatmil­lió forint tisz­tá­ra mosá­sá­ban műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint az egyéb­ként meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel és állan­dó tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző férfi az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt férfi meg­bí­zá­sá­ból 2018. júli­us 11. és 12-én két hód­me­ző­vá­sár­he­lyi bank­fi­ók­ban is szám­lát nyi­tott. A szám­la­nyi­tás után a hoz­zá­fé­ré­si kódo­kat átad­ta meg­bí­zó­já­nak, melyért cse­ré­be szám­lán­ként ötezer forin­tot kapott. A bank­szám­lák­ra pár nap­pal később egy dohány­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó sér­tett átutalt több rész­let­ben 5,8 mil­lió forin­tot. A sér­tett ugyan­is egy álné­ven bemu­tat­ko­zó sze­mély tele­fo­nos meg­ke­re­sé­sé­re meg­elő­le­gez­te egy meg­szűnt dohány­bolt áru­kész­le­tét, miu­tán elekt­ro­ni­kus úton meg­kap­ta egy dohány­nagy­ke­res­ke­dő hami­sí­tott iga­zo­lá­sát mind­er­ről. A vád­lott az átuta­lá­sok jóvá­írá­sát köve­tő­en az isme­ret­len meg­bí­zó­tól tele­fo­non kapott uta­sí­tá­sok­nak alap­ján a jóvá­írt össze­ge­ket fel­vet­te. Majd azo­kat zacs­kó­ba rakta egy kül­te­rü­le­ti út mel­lett levő kilo­mé­ter­kő­nél, végül egy tra­fó­ház­nál helyez­te el.

A vád­lott így biz­to­sí­tot­ta az isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek­nek az álta­luk a sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás­ból szár­ma­zó pénz meg­szer­zé­sét, mivel az áru­kész­let nem léte­zett, a bank­szám­la a vád­lot­té és nem egy dohány­ke­res­ke­dőé volt, ame­lyért továb­bi nyolc­ezer forin­tot kapott.

A főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­vel szem­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék előtt.

A veszély­hely­zet­re ideje alatt érvé­nye­sü­lő egyes eljá­rás­jo­gi intéz­ke­dé­sek­ről szóló 74/2020 (III.31.) Kormány-rendelet elté­rést biz­to­sí­tott a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei alól. Erre figye­lem­mel a bün­te­tő jogi fele­lős­sé­gét el nem isme­rő vád­lott nyolc évet meg nem hala­dó sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő cse­lek­mé­nye ese­tén is lehe­tő­ség van arra, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, úgy­ne­ve­zett bün­te­tő­vég­zés­sel hoz­zon ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot, tény­le­ges sza­bad­ság­el­vo­nás­sal nem járó bün­te­tés kisza­bá­sa esetén. 

Erre figye­lem­mel a főügyész­ség indít­ványt tett a tör­vény­szék felé, hogy bün­te­tő­vég­zés kibo­csá­tá­sá­val a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, a kapott vagyo­ni előny elkob­zá­sa mellett.