Főoldal » Hírek » Közel ötszáz töves kenderültetvényt hozott létre a férfi - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki lakó­he­lyén ter­mesz­tet­te  a kábítószert. 

A vád­irat sze­rint a férfi a Bécs­ben vásá­rolt, illet­ve az erdő­ben talált mag­va­kat elül­tet­te a lakó­he­lyé­nek udva­rán és a mel­lék­épü­le­tek­ben azért, hogy saját fogyasz­tá­sá­ra indi­ai hasis ken­dert ter­messzen. A férfi 2021. júni­us 13. nap­já­ig a növé­nye­ket rend­sze­re­sen öntöz­te, a mag­vak­ból össze­sen 491 tő  fej­lő­dött ki. Az elkö­ve­tő az elfo­gá­sá­ig amfe­ta­mint, metam­fe­ta­mint és mari­hua­nát is fogyasztott.

Az elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ható­ság 2021. júni­us 14-én vette bűn­ügyi őri­zet­be, amely után 2021. júni­us 17-től 2023. feb­ru­ár 17-ig letar­tóz­ta­tás­ban volt.

A férfi cse­lek­mé­nyét a tör­vény öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bünteti.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a lefog­lalt kábí­tó­szert és a ter­mesz­tés­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket koboz­za el, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült több, mint három­mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség viselésére.