Főoldal » Hírek » Közel százezer euró járt volna a szállításért – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hol­land fér­fi­nak, akit teg­nap­előtt ember­csem­pé­szé­sen ért tet­ten a rend­őr­ség Sze­ged határában.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szer­dán haj­nal­ban, a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átkí­sért 22 fős kül­föl­di cso­por­tot a gya­nú­sí­tott a dél­utá­ni órák­ban  az ásott­hal­mi erdők­nél, meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sai alap­ján egy kis­te­her­au­tó­ba fel­vet­te. Ezután az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel Nyugat-Európába indult, azon­ban Sze­ged tér­sé­gé­ben az 55-ös főúton a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai meg­ál­lí­tot­ták. Az intéz­ke­dés során a jár­mű­be zsú­fo­ló­dott 22 fő magát szír állam­pol­gár­nak val­lot­ta, azon­ban sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét hitelt érdem­lő­en tanú­sí­ta­ni nem tudták.

A Magyar­or­szá­gon való sike­res átju­tás ese­té­re a férfi és tár­sai részé­re a mig­rán­sok még Szer­bi­á­ban fejen­ként 4.000 eurót helyez­tek letét­be, isme­ret­len személynél.

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ügye­le­ti tevé­keny­ség kere­té­ben, a hol­na­pi napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.