Főoldal » Hírek » Közlekedésével több embert veszélyeztetett, mert haragudott volt feleségére - fotókkal- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán gép­ko­csi­já­val utol­ér­te azt a jár­mű­vet, amely­ben volt házas­tár­sa uta­zott, több­ször fék­tá­vol­sá­gon belül a ref­lek­tort fel­kap­csol­va elva­kí­tot­ta a veze­tőt, leszo­rí­tot­ta az úttest­ről, majd meg­előz­ve az autót indo­ko­lat­la­nul több alka­lom­mal álló­ra fékez­te kocsi­ját előttük.

A vád­lott 2020 janu­ár­já­ban vált el volt fele­sé­gé­től, aki­vel hara­gos viszony­ban volt. 

A férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban – egyik este – volt fele­sé­gé­vel közös házas­sá­gá­ból szár­ma­zó fiát utas­ként szál­lít­va Kapos­vár köze­lé­ben beér­te azt a gép­jár­mű­vet, amely­ben volt házas­tár­sa egy férfi isme­rő­sé­vel köz­le­ke­dett, ezért dühös és fél­té­keny lett.

A vád­lott harag­já­ban fél kiló­mé­te­ren keresz­tül fék­tá­vol­sá­gon belül haladt a sér­tet­ti autó mögött és távol­sá­gi fény­szó­ró­ját is hasz­nál­ta azért, hogy a gép­ko­csit veze­tőt  zavar­ja és elvakítsa. 

A fel­dúlt vád­lott ezzel még nem elé­ge­dett meg, a sér­tet­ti jármű mellé kor­mány­zott, majd két­szer is „ráhúz­ta” kocsi­ját az autó­juk­ra, amely miatt a veze­tő­nek 1,2 méter­nyi­re le kel­lett haj­ta­nia az útról, mert a vád­lott már tel­je­sen a jobb olda­li sáv­ban haladt.

A férfi a máso­kat veszé­lyez­te­tő maga­tar­tá­sát azzal fejez­te be, hogy a sér­tet­tek gép­jár­mű­vét meg­előz­te és előt­tük több­ször álló­ra féke­zett, ezért a mögöt­te hala­dó sofőr­nek is meg kel­lett állnia.

Az ügyész­ség indít­vá­nya­i­val egyet­ért­ve a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év 6 hónap pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint 2 és fél évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.