Főoldal » Hírek » Közös gyermekük szeme láttára késelte halálra feleségét - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 39 éves marok­kói szár­ma­zá­sú fér­fi­val szem­ben, aki 2021 ápri­li­sá­ban, egy zug­lói par­ko­ló­ban, a 2,5 éves közös gyer­me­kük szeme lát­tá­ra, bru­tá­lis kegyet­len­ség­gel késel­te halál­ra a váló­fél­ben lévő feleségét.

A vád­irat sze­rint a férfi tanul­má­nyok foly­ta­tá­sa cél­já­ból tar­tóz­ko­dott Magyar­or­szá­gon, ami­kor 2017-ben meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel. A pár­nak 2018-ban közös gyer­me­ke szü­le­tett, később össze­há­za­sod­tak. Nem sok­kal később a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, rend­sze­res­sé vál­tak közöt­tük a viták és vesze­ke­dé­sek, ezért a sér­tett kéré­sé­re a férfi elköl­tö­zött, de ezt köve­tő­en is zak­lat­ta a feleségét.

A sér­tett pert indí­tott a házas­ság fel­bon­tá­sa iránt, amely­nek kere­té­ben a bíró­ság úgy ren­del­ke­zett, hogy a vád­lott a gyer­me­ké­vel kizá­ró­lag két­he­ten­te, meg­ha­tá­ro­zott idő­tar­tam­ban tart­hat kap­cso­la­tot egy erre a célra kije­lölt buda­pes­ti csa­lád­se­gí­tő intézményben.

Ilyen előz­mé­nyek után a férfi elha­tá­roz­ta, hogy a kap­cso­lat­tar­tás követ­ke­ző nap­ján, 2021. ápri­lis 24-én meg­öli a sér­tet­tet. Tudta, hogy a nő min­dig gép­ko­csi­val érke­zik, ezért az elkö­ve­tés hely­szí­né­ül a sér­tett gép­ko­csi­ját válasz­tot­ta. A vád­lott az elkö­ve­tést és utána annak lep­le­zé­sét is rész­le­te­sen kiter­vel­te. Az elkö­ve­tés nap­ján a háti­zsák­já­ba tett több, sötét színű ruha­da­ra­bot - kabá­tot, nad­rá­got, sap­kát, masz­kot -, és egy nagy­mé­re­tű kést, majd kerék­pár­ral elin­dult a kije­lölt zug­lói intéz­mény­hez. A hely­szí­nen letet­te a kerék­párt, fel­vet­te a sötét színű fedő­ru­há­za­tot, magá­hoz vette a kést, és várta a sértettet.

Hama­ro­san meg­ér­ke­zett a nő a kis­gyer­mek­kel, és lepar­kolt. A férfi az autó­hoz futott, kinyi­tot­ta a jobb első ajtót, beszállt a jár­mű­be és a kés­sel azon­nal rátá­madt a sér­tett­re. A vád­lott rend­kí­vü­li ember­te­len­ség­gel és bru­ta­li­tás­sal, kitar­tó­an, test­szer­te szur­kál­ta és vag­dos­ta a sér­tet­tet. aki pró­bált véde­kez­ni és a szú­rá­so­kat elhá­rí­ta­ni, miköz­ben han­go­san segít­sé­gért kiáltozott.

A sér­tett a kímé­let­len bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, éle­tét az azon­na­li orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

A 2,5 éves gyer­mek a hátsó ülé­sen szem­ta­nú­ja volt édes­any­ja bru­tá­lis bán­tal­ma­zá­sá­nak és halálának.

A férfi az elkö­ve­tés után kiszállt az autó­ból és elfu­tott, majd a kör­nye­ző épü­le­te­ket meg­ke­rül­ve tért vissza a táma­dás hely­szí­né­re. Ezalatt levet­te az elkö­ve­tés­kor viselt sötét színű fedő­ru­há­za­tot, amit az út mel­let­ti sze­mét­tá­ro­lók­ba dobott. A hely­szín­re vissza­ér­kez­ve igye­ke­zett azt a lát­sza­tot kel­te­ni, hogy csak akkor és ott szem­be­sült a sér­tett elle­ni táma­dás­sal, a rend­őrök azon­ban elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 39 éves fér­fit előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val. A főügyész­ség a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re is indít­ványt tett a vád­irat­ban. Az elkö­ve­tő jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

 A fotó­kat a rend­őr­ség a hely­szí­nen készítette.