Főoldal » Hírek » Közös italozás után eszméletvesztésig rugdosta ismerősét- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik, 2020. feb­ru­ár köze­pén az esti órák­ban átment egyik szom­széd­ja házá­ba, ahol több isme­rő­sé­vel együtt ita­loz­tak. A ven­dé­gek között volt a sér­tett férfi, aki erő­sen ittas álla­pot­ba került, és még a lakás­ban szó­vál­tás kez­dő­dött közte és a vád­lott között. A sér­tett a késő éjsza­kai órák­ban elin­dult haza, de a vád­lott utá­na­ment és az utcán újból vitat­koz­ni kezd­tek, amely tett­le­ges­sé­gig fajult, viszont a sér­tett ittas­sá­gá­nál fogva is elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, és egy árok­ba esett. 

A vád­lott a föl­dön fekvő fér­fit nagy erő­vel rug­dos­ta, amely­nek ered­mé­nye­ként a sér­tett egy időre esz­mé­le­tét vesz­tet­te, de a vád­lot­tat ez sem gátol­ta meg a továb­bi bán­tal­ma­zás­ban, az oda­ér­ke­ző sze­mé­lyek­nek kel­lett beavat­koz­ni, lefog­ták, az egyik férfi pedig úgy igye­ke­zett a sér­tet­tet meg­vé­de­ni a továb­bi rúgá­sok­tól, hogy ráfeküdt.

A sér­tett fér­fit laká­sá­ra kísér­ték, de a haj­na­li órák­ban erős hasi fáj­dal­mak­ról panasz­ko­dott, így kór­ház­ba szállították.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kelet­ke­zett hasi sérü­lé­sei miatt súlyos, köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét a sür­gős műté­ti beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.