Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Közös italozást követően próbálta megerőszakolni a sértettet - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly év ele­jén verte meg alkal­mi isme­rő­sét, majd miu­tán meg­pró­bál­ta meg­erő­sza­kol­ni, egy víz­el­ve­ze­tő árok­ba dobta a nőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2022. janu­ár 29. nap­ján dél körül együtt ita­loz­tak Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen egy kocs­má­ban, ahol meg­is­mer­ked­tek. A vád­lott fel­aján­lot­ta a nőnek, hogy foly­tas­sák az ita­lo­zást nála, a köze­li albér­le­té­ben. A lakás­ban a férfi sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot kez­de­mé­nye­zett, ame­lyet a nő eluta­sí­tott. Ezt köve­tő­en a férfi több alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezt kihasz­nál­va meg­pró­bál­ta meg­erő­sza­kol­ni sér­tet­tet, majd a félig mez­te­len nőt a téli hideg­ben az ingat­lan­hoz köze­li for­gal­mas út mel­let­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ba dobta. Az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban levő sér­tett­re egy arra köz­le­ke­dő autós figyelt fel, aki­nek az érte­sí­té­sé­re kiér­ke­ző  men­tők a nőt  kór­ház­ba szállították.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.