Főoldal » Hírek » Közösen lépett fel az ügyészség büntető és közjogi szakága az állatkínzó nővel szemben - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Össze­han­golt ügyé­szi intéz­ke­dés kere­té­ben a Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt, míg a Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be azzal nővel szem­ben, aki nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en a kutyá­já­ról, ami­vel majd­nem az állat pusz­tu­lá­sát okozta.

Az asszony fia 2022 év tava­szán haza­vitt egy „bull” faj­tá­jú keve­rék­ku­tyát, mely­ről a vád­lott­nak kel­lett volna gon­dos­kod­nia. A nő ennek elle­né­re több hóna­pon keresz­tül, egé­szen 2022 augusz­tu­sá­ig nem adott meg­fe­le­lő­en enni és inni az állat­nak, ennek követ­kez­té­ben a kutya kiszá­radt és alul­táp­lált­tá vált. Az állat csak azért nem pusz­tult el, mert a vád­lott szom­széd­jai több alka­lom­mal ellát­ták éle­lem­mel és vízzel.

Az asszony ezen kívül a kutyát egy rövid, for­gó­ka­pocs nél­kü­li lán­con tar­tot­ta, így az eb a szük­ség­le­te­i­nek meg­fe­le­lő­en mozog­ni sem tudott, illet­ve rajta egy keze­let­len nyílt seb miatt rova­rok, és más élős­kö­dők jelen­tek meg. A kutya álla­po­ta miatt végül állam­pol­gá­ri beje­len­tés érke­zett a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság­hoz, amely nyo­mást ren­delt el, és az álla­tot az asszony­tól lefoglalta.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a 2023 feb­ru­ár­já­ban meg­ho­zott bün­te­tő­vég­zé­sé­vel – az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en - mond­ta ki bűnös­nek a nőt, aki­vel szem­ben 1 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Ezzel egy­ide­jű­leg a Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény alap­ján, köz­ér­dek­vé­del­mi jog­kör­ben eljár­va kere­se­tet nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re azért, hogy – a kutyák meg­fe­le­lő tar­tá­sá­ra sem szán­dék­kal, sem lehe­tő­ség­gel nem ren­del­ke­ző - nőt tilt­sák el az ebtartástól.