Főoldal » Hírek » Közrefogták és megfenyegették a helyszínt biztosító polgárőrt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint kör­ze­ti meg­bí­zott kiér­ke­zé­se előtt a hely­szín biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben tanyá­ján meg­je­lent pol­gár­őrt három csa­lád­tag­já­val együtt köz­re­fog­ta és torka elvá­gá­sá­val megfenyegette.

 A vád­irat sze­rint a bör­tön­ből nem sok­kal koráb­ban sza­ba­dult férfi veze­tői enge­déllyel soha nem ren­del­ke­zett, ennek elle­né­re Kun­a­dacs terü­le­tén rend­sze­re­sen autót veze­tett. Ennek során a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat sem tar­tot­ta be, lakott terü­le­ten belül nagy sebes­ség­gel ment. A soro­za­tos sza­bály­sze­gé­sek miatt a tele­pü­lés veze­tő­je gya­ko­ribb jár­őr­szol­gá­lat ellá­tá­sát kérte a pol­gár­őrök­től. 2020. ápri­lis 30-án a pol­gár­őrök ismét ész­lel­ték, hogy a vád­lott a köz­ség­ben nagy sebes­ség­gel köz­le­ke­dik. Ami­kor a helyi pol­gár­őr egye­sü­let veze­tő­je erről tudo­mást szer­zett, az akkor már úton lévő kör­ze­ti meg­bí­zot­tal egyez­tet­ve, „pol­gár­őr­ség” fel­ira­tú lát­ha­tó­sá­gi mel­lény­ben és szol­gá­la­ti autó­já­val a vád­lott tanyá­já­ra ment azért, hogy az intéz­ke­dés során segít­sé­get nyújtson.

Ami­kor a vád­lott udva­ron tar­tóz­ko­dó apja meg­tud­ta, hogy a rend­őr­ség úton van, a kezé­ben lévő sep­rű­vel seper­ni kezd­te az udva­ron lévő friss kerék­nyo­mo­kat. Eköz­ben a ház­ból kijött a vád­lott is és a pol­gár­őr­höz lépve közöl­te, ha még egy­szer a tanyá­juk­ra megy, elvág­ja a tor­kát. Ekkor­ra az udva­ron meg­je­lent a vád­lott továb­bi két csa­lád­tag­ja, akik kör­be­vet­ték a sér­tet­tet. A vád­lott folya­ma­to­san kia­bált és tovább­ra is a torka elvá­gá­sá­val fenye­get­te a pol­gár­őrt, akit a töb­bi­ek eköz­ben egyre szo­ro­sab­ban köz­re­vet­tek. A pol­gár­őr a vád­lott és csa­lád­tag­jai együt­tes, erő­sza­kos fel­lé­pé­se, vala­mint a fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra nem mert a hely­szí­nen marad­ni, végül sike­rült a hely­szín­ről elme­ne­kül­nie. A vád­lott a csa­lád­tag­jai segít­sé­gé­vel a pol­gár­őrt jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban fenye­ge­tés­sel akadályozta.

A vád­lott­nak ami­att is felel­nie kell, mert 2020. már­ci­us végén erő­sen ittas álla­pot­ban meg­je­lent isme­rő­se udva­rá­ban, ahol a már ott tar­tóz­ko­dó test­vé­ré­vel és az isme­rős­sel együtt tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást. A vád­lott eköz­ben egy koráb­bi hara­go­sá­val foly­ta­tott tele­fon­be­szél­ge­tés miatt fel­dü­hö­dött és arcon rúgta a szé­ken ülő házi­gaz­dát, aki­nek emi­att fel­re­pedt a szája. A vád­lott ezután a rúgás hatá­sa alatt álló, ittas sér­tet­től elkezd­te köve­tel­ni az elő­ző­leg neki eladott után­fu­tó­ért járó 20 ezer forint­ját. Ami­kor a sér­tett elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, a vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal kimar­kolt belő­le 42 ezer forin­tot és távozott.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bün­te­tés­ből fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és három társa ügyé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.