Főoldal » Hírek » Közterület-felügyelőkre támadt - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A vád sze­rint egy 60 éves férfi tavaly május­ban, a köte­le­ző jár­vány­ügyi elő­írá­sok elle­né­re nem viselt masz­kot egy zug­lói pia­con, majd az emi­att vele szem­ben intéz­ke­dő közterület-felügyelőkre támadt.

A vád­irat sze­rint a vádlott- egy 60 éves férfi -2020. május 2-án reg­gel vásá­rol­ni ment egy XIV. kerü­le­ti piac­ra, amely­nek terü­le­tén a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek­nek meg­fe­le­lő­en, a száj­maszk vise­lé­se köte­le­ző volt.

A vád­lott elle­né­re nem viselt masz­kot, ezért vele szem­ben intéz­ke­dést kez­de­mé­nye­zett két közterület-felügyelő - az ügy sér­tett­jei -, akik fel­hív­ták a vád­lott figyel­mét a maszk­vi­se­lé­si köte­le­zett­ség­re, illet­ve fel­szó­lí­tot­ták, hogy ellen­ke­ző eset­ben hagy­ja el a piac területét.

A vád­lott a közterület-felügyelők kísé­re­té­ben elő­ször elin­dult a piac kijá­ra­ta felé, idő­köz­ben azon­ban meg­gon­dol­ta magát, és oda akart lépni egy árus­hoz, amit az egyik közterület-felügyelő azzal aka­dá­lyo­zott meg, hogy - a masz­kot tovább­ra sem vise­lő - vád­lott és az árus közé lépett.

A vád­lott ekkor meg­lök­te az előt­te álló közterület-felügyelőt, majd mind­két sér­tet­tet láb­szá­ron rúgta. Ezután a sér­tet­tek a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig leül­tet­ték a vád­lot­tat, aki azon­ban a táma­dás­sal ekkor sem hagyott fel, az egyik közterület-felügyelő arcán lévő masz­kot lesza­kí­tot­ta, majd a felé nyúló, maguk­tól távol­tar­ta­ni pró­bá­ló sér­tet­tek kezét több­ször megharapta.

A bán­tal­ma­zás során mind­két sér­tett a kezén hara­pott sérü­lést, továb­bá az egyi­kük a lábán zúzó­dást, a másik rán­du­lást szenvedett.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 60 éves fér­fi­val szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fotók a köz­le­mény mel­lék­le­te­ként megtekinthetők.