Főoldal » Hírek » Közterületen parkoló gépkocsikban tárolta a drogot egy budapesti díler - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki az érté­ke­sí­tés­re beszer­zett dro­got a XV. kerü­let­ben, köz­te­rü­le­ten lepar­kolt gép­ko­csik­ban tárol­ta, és az autók­ból szol­gál­ta ki a viszont­el­adás­sal fog­lal­ko­zó vevő­it – köz­tük az ügy másik két vád­lott­ját is.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2019 máju­sá­tól amfe­ta­min nagy­ke­res­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten, azon belül a XV. kerü­let­ben. A beszer­zett kábí­tó­szert a férfi rend­sze­rint nagyobb téte­lek­ben adta tovább a vásár­ló­i­nak, köz­tük a szin­tén kábítószer-viszonteladással fog­lal­ko­zó két vádlott-társának.

A vád­lott a tovább­ér­té­ke­sí­tés végett meg­szer­zett, nagy­ke­res­ke­del­mi mennyi­sé­gű kábí­tó­szert cso­ma­gok­ban tárol­ta a XV. kerü­let­ben, négy külön­bö­ző hely­szí­nen lepar­kolt gép­ko­csi­ban. A vevők­kel tör­tént egyez­te­té­se­ket köve­tő­en, a vád­lott a köz­te­rü­le­ten par­ko­ló autók­ban tárolt amfe­ta­min­ból magá­hoz vette a meg­be­szélt mennyi­sé­get, majd azt a saját autó­já­val szál­lí­tot­ta le a viszont­el­adó vásárlóknak.

A nyo­mo­zók 2019. novem­ber 27-én elő­ször az egyik viszont­el­adó­ra csap­tak le a XV. kerü­let­ben, amely­nek során a férfi gép­ko­csi­já­nak hátsó ülé­sén egy sport­tás­ká­ban, össze­sen 20 cso­mag­ban, mint­egy brut­tó 11 kilo­gramm amfe­ta­mint talál­tak és fog­lal­tak le. Ezt köve­tő­en a 29 éves díler XV. kerü­let­ben par­ko­ló egyik gép­ko­csi­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ból szin­tén több kilo­gramm kábí­tó­szert fog­lal­tak le, vala­mint a másik viszont­el­adó X. kerü­le­ti bérelt rak­tá­rá­ban is talál­tak drogot.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mind­há­rom fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz. Egy az ügy­ben érin­tett negye­dik fér­fi­val szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás folyik, egy továb­bi tár­suk pedig szö­kés­ben van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság az elfo­gás­ról készí­tett videót.