Főoldal » Hírek » Közúti ámokfutás – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki mint­egy 30 kilo­mé­te­ren keresz­tül  mene­kült gép­ko­csi­já­val a rend­őrök elől. 

A vád sze­rint a fér­fit 2023 szep­tem­be­ré­ben Pécsett iga­zol­tat­ták angol honos­sá­gú gép­ko­csi­já­val. Az iga­zol­ta­tás során a rend­őr­jár­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a gép­ko­csi nem ren­del­ke­zik köte­le­ző fele­lős­ség­biz­to­sí­tás­sal, továb­bá műsza­ki érvé­nyes­sé­ge is évek­kel koráb­ban lejárt. Az iga­zol­ta­tást köve­tő­en a vád­lott gya­lo­go­san távo­zott a hely­szín­ről, a gép­ko­csi­ját egy áru­ház par­ko­ló­já­ban hagyta.

Mint­egy fél órá­val később azon­ban a koráb­ban intéz­ke­dő jár­őrök ész­lel­ték, hogy a férfi ismét veze­ti a gép­ko­csit, ezért szol­gá­la­ti autó­juk­kal utána men­tek, hogy intéz­ked­je­nek vele szemben. 

A férfi, ami­kor ész­lel­te, hogy a rend­őrök meg akar­ják állí­ta­ni, még Pécs bel­te­rü­le­tén nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni kez­dett a rend­őrök elől. A vád­lott ezután több, mint 30 kilo­mé­te­ren keresz­tül 140-150 km/ órás sebes­ség­gel szá­gul­dott a rend­őrök elől, mely­nek során szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt sér­tett. Így töb­bek között köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pa piros fény­jel­zé­se elle­né­re haj­tott be egy keresz­te­ző­dés­be, a záró­vo­na­lat több alka­lom­mal átlép­te, illet­ve elő­zé­sek során a szem­be­jö­vő gép­ko­csi­kat féke­zés­re, lehú­zó­dás­ra kényszerítette.

A vád­lott egy Szi­get­vár­hoz köze­li sző­lő­he­gyen a sáros útsza­ka­szon elakadt, majd a gép­ko­csit hát­ra­hagy­va gya­log mene­kült el a helyszínről.

A vád­lott köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­sé­vel szá­mos, a köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vő gép­ko­csi­ban utazó sze­mé­lyek testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A cse­lek­ményt a fedél­ze­ti kame­ra rögzítette:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/7541346542565056