Főoldal » Hírek » Közúti bosszúálló - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt, aki autó­val köz­le­ke­dő hara­go­sa­it fel­tar­tóz­tat­ta, base­ball ütő­vel vere­ke­dett, betör­te az ajtó­üve­get, míg más alka­lom­mal sze­mély­au­tó­val pró­bál­ta leszo­rí­ta­ni őket az útról, ille­tő­leg elé­jük vágva vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rí­tet­te a sza­bá­lyo­san közlekedőket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott koráb­bi élet­tár­sá­val és annak fiá­val rég­óta hara­gos viszony­ban van. 2020. júli­us ele­jén a késő éjsza­kai órák­ban Ózd bel­te­rü­le­tén a volt élet­társ és fia egy isme­rő­sük által veze­tett sze­mély­au­tó­val halad­tak az úttes­ten, ami­kor a sofőr hát­ra­me­net­be kap­csolt és tolat­ni kez­dett. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott egy base­ball ütő­vel kisza­ladt az utcá­ra, és a volt élet­tár­sa fiá­nak a kezé­re ütött a lehú­zott abla­kon keresz­tül. Mielőtt még a sér­tet­tek az autó­val elme­ne­kül­het­tek volna, a vád­lott a base­ball ütő­vel az autó jobb hátsó üve­gét betörte.

A bán­tal­ma­zás során testi sérü­lés nem követ­ke­zett be, azon­ban a gép­jár­mű­ben 65 000 Ft össze­gű ron­gá­lá­si kár keletkezett.

A vád­lott egy hét múlva Ózdon autó­já­val köz­le­ke­dett, ami­kor ész­re­vet­te a volt élet­tár­sát és annak fiát, előt­te halad­va szin­tén sze­mély­au­tó­val. A kocsi­juk­hoz rend­kí­vül közel, mint­egy 30 cm távol­ság­ra követ­te őket. Ezután elő­zés­be kez­dett, de nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, hanem az autó­ját több­ször, szán­dé­ko­san a volt élet­tár­sa fia által veze­tett autó irá­nyá­ba kor­má­nyoz­ta és meg­pró­bál­ta az úttest­ről leszo­rí­ta­ni. A sér­tett sofőr kité­rő kor­mány­moz­du­la­to­kat tett, vala­mint több­ször féke­zett, hogy elke­rül­hes­se a bal­ese­tet, végül a vád­lott az autó elé bevág­va az úton kereszt­be állt, ami­vel a sér­tet­tet vész­fé­ke­zés­re kényszerítette.

A vád­lott szán­dé­ko­san veszé­lyez­tet­te volt élet­tár­sa és annak fia éle­tét és testi épségét.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, vala­mint köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.