Főoldal » Hírek » Rendezvények » Kriminálexpó 2018 - Lajtár István: új bűnüldözői szemléletmódot igényel a számítógépes bűnözés

Buda­pest, 2018. novem­ber 12., hétfő (MTI) - A szá­mí­tó­gé­pes bűnö­zés tér­hó­dí­tá­sa újfaj­ta szem­lé­let­mó­dot, komoly fel­ké­szült­sé­get és szak­mai együtt­gon­dol­ko­dást kíván a bűn­ül­dö­zés és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás min­den sze­rep­lő­jé­től - mond­ta a leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyet­te­se a XXII. Kri­mi­ná­lex­pó hét­fői meg­nyi­tó­ján Buda­pes­ten, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­te­men (NKE).

Laj­tár Ist­ván a ren­dez­vény témái közül kiemel­te a kiber­biz­ton­ság kér­dé­sét. Mint mond­ta, a háló­zat­ba kötött infor­ma­ti­kai esz­kö­zök töme­ges elter­je­dé­se, az online érté­ke­sí­té­si csa­tor­nák, a banki szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­le min­den­ki előtt új vilá­got nyi­tott meg, ami szá­mos lehe­tő­sé­get kínál és leg­alább annyi veszélyt is hor­doz. Hoz­zá­tet­te: a szá­mí­tó­gé­pes bűnö­zés súlya és jelen­tő­sé­ge is nőtt az utób­bi évek­ben, a veszély glo­bá­lis jel­le­gű, ezért az azzal kap­cso­la­tos biz­ton­sá­gi kér­dé­sek is átfo­gó­ak. Külö­nö­sen fon­tos a haté­kony véde­lem és az ered­mé­nyes fel­de­rí­tés, ez pedig nem nél­kü­löz­he­ti az eljá­ró ható­sá­gok tel­jes körű együtt­mű­kö­dé­sét - tette hozzá, meg­je­gyez­ve, ezért is nehe­zen lenne elkép­zel­he­tő egy olyan XXI. szá­za­di Kri­mi­ná­lex­pó, ame­lyen nem sze­re­pel ez a téma.

Laj­tár Ist­ván az ese­mény témái közül kiemel­te az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vénnyel kap­cso­la­tos tapasz­ta­la­tok meg­vi­ta­tá­sát is. Mint mond­ta, rég­óta szük­ség volt a bün­te­tő­el­já­rá­si jog rend­szer­szin­tű és kon­cep­ci­o­ná­lis meg­újí­tá­sá­ra, az új jog­sza­bály pedig új szem­lé­le­tet igé­nyel, pél­dá­ul az eljá­rás min­den sze­rep­lő­jé­től aktí­vabb rész­vé­telt kíván meg a tel­jes eljá­rás folya­mán. Pél­da­ként emlí­tet­te, hogy a Csong­rád Megyei Főügyész­ség éppen hét­főn közöl­te, a megyé­ben az új ügyé­szi sze­rep­fel­fo­gás­nak köszön­he­tő­en a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nyári hatály­ba­lé­pé­se óta fél­száz ügy­ben feje­ző­dött be jog­erő­sen tár­gya­lás nél­kül, az elő­ké­szí­tő ülé­sen az eljá­rás. Meg­je­gyez­te: a szem­lé­let­vál­to­zás sike­re az új kódex sike­ré­nek is meg­ha­tá­ro­zó feltétele.

Laj­tár Ist­ván szólt arról is, hogy a 22. alka­lom­mal meg­ren­de­zett Kri­mi­ná­lex­pó mára olyan hagyo­mánnyá vált, amely szer­ve­sen illesz­ke­dik a magyar tudo­mány hónap­já­nak ren­dez­vény­so­ro­za­tá­ba, min­den részt­ve­vő szá­má­ra lehe­tő­sé­get biz­to­sít a szak­mai kap­cso­la­tok kiépí­té­sé­re, ápo­lá­sá­ra, egy­más állás­pont­já­nak meg­is­me­ré­sé­re, a fel­me­rü­lő kér­dé­sek meg­vi­ta­tá­sá­ra. Emel­lett a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra is bete­kin­tést enged a ren­dé­sze­ti, a bűn­ül­dö­zé­si és az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si szer­vek min­den­na­pi tevé­keny­sé­gé­be. A három­na­pos ren­dez­vény az aktu­a­li­tást, a jövő­be muta­tást és a sok­szí­nű­sé­get helye­zi elő­tér­be - jelen­tet­te ki.

Maté­csa Arte­mon, az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek elnö­ke a meg­nyi­tón elmond­ta: a három­na­pos prog­ram­so­ro­zat kere­té­ben 14 kon­fe­ren­ci­át, kerekasztal-beszélgetést és work­sho­pot ren­dez­nek az NKE okta­tá­si épületében.

Pad­ányi József, az NKE tudo­má­nyos rek­tor­he­lyet­te­se köszön­tő­jé­ben kiemel­te: az intéz­mény az együtt­mű­kö­dés egye­te­me kíván lenni, és ez nem­csak a fel­ső­ok­ta­tá­si térre vonat­ko­zik, hanem min­den olyan szer­ve­zet­re, amely az egye­te­men okta­tott hiva­tás­ren­dek­kel kap­cso­lat­ban van.

A Kri­mi­ná­lex­pót a Leg­főbb Ügyész­ség, az NKE és az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te szer­vez­te. Az idei ese­mé­nyen egye­bek mel­lett szó lesz az idén júli­us 1-jén hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ről, az inter­net­hez kap­cso­ló­dó bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­ről, a kiber­bű­nö­zés meg­je­le­né­si for­má­i­ról és a kri­mi­no­ló­gi­ai kuta­tá­sok új kihí­vá­sa­i­ról. Az érdek­lő­dők isme­re­te­ket sze­rez­het­nek az elte­re­lés tapasz­ta­la­ta­i­ról, vala­mint a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia és a bün­te­tő­jog viszony­rend­sze­ré­ről is.

A prog­ra­mok­ról a www.kriminalexpo.hu hon­la­pon lehet tájé­ko­zód­ni, a ren­dez­vény láto­ga­tá­sa ingyenes.

(MTI)

MTI fotó: Mónus Márton