Főoldal » Archív » Kristály és kréta árusok Turán

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség öt férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, akik több éven keresz­tül kris­tály és kréta néven ismert új pszi­cho­ak­tív anya­got árul­tak Turán.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, öt férfi Turán egy­más szom­széd­sá­gá­ban vagy a szom­széd utcák­ban élnek.

Az egyik férfi már 2015-től kez­dő­dő­en kris­tály és kréta néven ismert új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat szer­zett. Az anya­go­kat a házá­ban, 1 gram­mos ada­gok­ba por­ci­óz­ta, majd az egyre bővü­lő vevő­kö­ré­nek árul­ta. Vevői között 18 év alat­ti sze­mély is volt. A bűn­ügy továb­bi négy gya­nú­sí­tott­ja az évek során bekap­cso­ló­dott az új pszi­cho­ak­tív anya­gok érté­ke­sí­té­sé­be.

A vevők a gya­nú­sí­tot­tak házá­hoz men­tek az áru­ért.

2019. már­ci­us 5-én a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság, a Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a TEK mun­ka­tár­sai össze­han­golt akció kere­té­ben kuta­tást tar­tot­tak a fér­fi­ak háza­i­ban. Ott nem­csak pszi­cho­ak­tív anya­got, hanem kábí­tó­szert, azok ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is talál­tak.

Az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­ak a bűn­cse­lek­ményt hosszabb időn keresz­tül követ­ték el, meg­él­he­té­sük biz­to­sí­tá­sát lát­tak a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó jöve­de­lem­ben. Ezért okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don hagy­va tovább foly­tat­nák bűnös tevé­keny­sé­gü­ket. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy össze­be­szél­ve a továb­bi gya­nú­sí­tot­tak és tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk­kal aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt az öt gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.