Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » „Kristály” is volt a halálos balesetet okozó sofőrnél – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa, új pszi­cho­ak­tív anyag bir­tok­lá­sa, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki autó­já­val menet köz­ben áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba és fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val, amely­nek sofőr­je a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Kide­rült, hogy „kris­tály” nevű drog is volt a vád­lott által veze­tett autóban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott tavaly decem­ber 17-én, reg­gel a 44. számú főúton, Nyár­lő­rin­cen kívül borult idő­já­rá­si és éjsza­kai látá­si viszo­nyok között köz­le­ke­dett isme­rő­se autó­já­val, amely­ben utas is volt. Hala­dá­sa során a fele­ző­vo­nal­tól mint­egy 3 méter távol­ság­ra áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, amit a szem­ből érke­ző sze­mély­au­tó sofőr­je – az ügy egyik sér­tett­je – ész­lelt és emi­att féke­zett. Ennek elle­né­re a jár­mű­vek össze­üt­köz­tek és végül a fele­ző­vo­nal­ra merő­le­ge­sen, egy­más­sal szem­ben áll­tak meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len autó sofőr­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Mel­let­te ülő utasa nyolc napon túl gyó­gyu­ló soro­zat bor­da­tö­rést szen­ve­dett. A vád­lott és utasa könnyeb­ben sérül­tek. Biz­ton­sá­gi övet egyik autó­ban sem hasz­nál­tak. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a vád­lott autó­já­ban „kris­tály” nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got is találtak.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy néhány hét­tel a bal­ese­tet meg­elő­ző­en a férfi Mart­fű lakott terü­le­tén koka­in és „kris­tály” fogyasz­tá­sa miatt bódult álla­pot­ban úgy veze­tett autót, hogy őt a rend­őr­ség koráb­ban az összes jár­mű­ka­te­gó­ri­á­ra kiter­je­dő­en eltil­tot­ta a vezetéstől.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel, vala­mint új pszi­cho­ak­tív anyag bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A csa­tolt fotó­kon a vád­lott és a sér­tett által veze­tett jár­mű­vek ütkö­zést köve­tő hely­ze­te, továb­bá a vád­lott­nál talált „kris­tály” látható.