Főoldal » Archív » Kristály, kréta, hópihe a díler-hálózat kínálatában

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség 10 sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, akik külön­bö­ző új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek Ceg­léd tér­sé­gé­ben.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, össze­sen 13 sze­mély 2018 ele­jé­től új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat sze­rez­tek be. Lakó­he­lyü­kön, így Ceg­léd, Jász­ka­ra­je­nő, Abony, Újszász, Zagy­va­ré­kas tér­sé­gé­ben 2.500-3.000 forin­tért áru­sí­tot­ták a kipor­ci­ó­zott pszi­cho­ak­tív anya­got. Kíná­la­tuk­ban kris­tály, kréta, hópi­he néven ismert anya­gok vol­tak.

2019. novem­ber 5-én a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói össze­han­golt akci­ót szer­vez­tek. Az akció során a nyo­mo­zók a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a TEK mun­ka­tár­sa­i­val kilenc tele­pü­lé­sen, több hely­szí­nen tar­tot­tak kuta­tást.

A kuta­tás során házak­ból, istál­lók­ból, autók­ból, az elkö­ve­tők ruhá­já­ból új pszi­cho­ak­tív anya­gok, mér­le­gek, simí­tó­zá­ras tasa­kok, több mil­lió forint kész­pénz és zálog­je­gyek kerül­tek elő.

Az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott 8 férfi és 2 nő ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy továb­bi elkö­ve­tők, tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­te­tik a nyo­mo­zás sike­rét. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­nek el. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk­kal aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt 10 gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.