Főoldal » Archív » Kukorica közé rejtve termesztette a kannabiszt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 62 éves laki­te­le­ki férfi ellen, aki szán­tó­föld­jén kuko­ri­ca közé rejt­ve kan­na­biszt ter­mesz­tett, ame­lyet el is adott.

A 62 éves, növény­ter­mesz­tő szak­kép­zett­sé­gű férfi a laki­te­le­ki tanyá­ja mel­let­ti föld­te­rü­le­ten hosszú évek óta őster­me­lő­ként növény­ter­mesz­tés­sel fog­lal­ko­zik. Miu­tán a férfi kábítószer-tartalmú növé­nyek ter­mesz­té­se miatt egy koráb­ban indult eljá­rás­ban 2015 őszé­től egy évig lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt állt, elha­tá­roz­ta, hogy a tanyás ingat­la­na mel­let­ti föld­jén a kuko­ri­ca növé­nyek mögé rejt­ve ismét kábí­tó­szer tar­tal­mú növé­nyek ter­mesz­té­sé­be fog annak érde­ké­ben, hogy érté­ke­sí­té­sük foly­tán rend­sze­res jöve­de­lem­hez jusson.

A vád­lott 2016 augusz­tu­sá­ban kezd­te ter­mesz­te­ni a növé­nye­ket, melye­ket ter­ve­i­nek meg­fe­le­lő­en a kuko­ri­ca közé ülte­tett, és a kan­na­bisz tövek locso­lá­sá­hoz a vád­lott öntö­ző­rend­szert is kiépített.

A nyo­mo­zó ható­ság 2016 októ­be­ré­ben a vád­lott szán­tó­föld­jén, az elszá­radt kuko­ri­ca taka­rá­sá­ban 118 tő, még lábon álló kan­na­biszt fog­lalt le, amely meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A kábí­tó­szer tar­tal­mú növé­nyek 80%-ának felső haj­tás­ré­sze az ellen­őr­zés­kor már hiány­zott, mert a vád­lott azt idő­köz­ben leszü­re­tel­te és isme­ret­len sze­mély­nek értékesítette.

A koráb­bi bün­te­tő ügyé­ben nem jog­erő­sen kisza­bott 12 év fegy­ház­bün­te­tés miatt jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.