Főoldal » Hírek » Külföldi hivatásos sofőr szabályszegése teremtett veszélyhelyzetet egy vasúti átjáróban - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a román férfi ellen, aki egy jár­mű­sze­rel­vénnyel úgy haj­tott át egy vas­úti átjá­rón, hogy az azt biz­to­sí­tó csa­pó­ru­dat letörte.

2021. már­ci­us 22. nap­ján reg­gel 6 óra­kor a román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­ná­ban lévő jár­mű­sze­rel­vénnyel köz­le­ke­dett a 42-es számú főúton Föl­des felől Báránd irá­nyá­ba kb. 60-65 km/h sebes­ség­gel. A borult idő jelen­tő­sen nem befo­lyá­sol­ta a vád­lot­tat a vezetésben.

A főúton halad­va, a vas­úti átjá­ró­hoz érkez­ve nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem vette észre, hogy az átjá­rót biz­to­sí­tó fény­so­rom­pó már hosszabb ideje vil­lo­gó piros jel­zést ad, és az egyik csa­pó­rúd is mozog, ezért áthaj­tott a keresz­te­ző­dé­sen, azon­ban a von­ta­tó jobb olda­li részé­vel neki­üt­kö­zött a csa­pó­rúd­nak, ami letört.

A vád­lott mind­ezt ész­lel­ve nem állt meg, hanem a hely­szín­ről elhaj­tott anél­kül, hogy a tör­tén­tek­ről érte­sí­tet­te volna a hatóságokat.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban cse­lek­mé­nyé­vel veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát, mivel az átjá­ró rész­ben biz­to­sí­tat­lan maradt.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és őt kate­gó­ri­á­ra kor­lá­toz­va tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.