Főoldal » Hírek » Külföldieket zsebelt ki - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 27 éves férfi egy VI. kerü­le­ti apart­man­nál ugyan­azon a napon, egy­más után három kül­föl­dit zse­belt ki. A férfi koráb­ban is köve­tett el ugyan­ilyen bűncselekményt. 

A vád­irat sze­rint a 27 éves férfi 2022. már­ci­us 28-án, dél­után, egy VI. kerü­le­ti apart­man­ház­ban beszállt a lift­be három kül­föl­di mellé, beszél­ge­tett velük, majd egyi­kü­ket ölel­get­te, amely­nek során a nad­rág­ja zse­bé­ből kiemel­te a sér­tett 80.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját. Mind­ezt a sér­tett ész­lel­te, ezért a készü­lé­ket visszavette.

Ugyan­ezen a napon, a vád­lott az apart­man­ház előt­ti éjjel-nappali bolt köze­lé­ben egy kül­föl­di férfi kabát­zse­bé­ből ellop­ta a pénz­tár­cá­ját, benne mint­egy 120.000 forint érté­kű font­tal és két bank­kár­tyá­val. Nem sok­kal később az apart­man­ház lift­jé­ben a férfi egy idő­sebb pár­ral beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett, majd kiszáll­va ölel­get­te fér­fit, amely­nek során a zse­bé­ből kivett egy mobil­te­le­font, amit gyor­san zseb­re tett. A lopást ész­re­vet­te a nő, ezért szá­mon kérte az elkö­ve­tőt, aki kivet­te a zse­bé­ből a tele­font és a föld­re dobta.

A férfi koráb­ban, 2021. júli­us 23-án, egy VI. kerü­le­ti hotel előtt szin­tén kizse­belt egy kül­föl­dit úgy, hogy beszél­ge­tett, majd a figyel­mét elte­rel­ve, benyúlt a váll­tás­ká­já­ba, ahon­nan kivet­te a pénz­tár­cá­ját a sze­mé­lyi okmá­nya­i­val, vala­mint mint­egy 100.000 forint összeg­nek meg­fe­le­lő forint­tal és euró­val együtt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett fér­fit 4 rend­be­li, zseb­tol­vaj­lás útján, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel - illet­ve két eset­ben azok kísér­le­té­vel – vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­tün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 8 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A fel­vé­te­len az idő­sebb férfi sérel­mé­re elkö­ve­tett zse­be­lés – illet­ve annak előz­mé­nye a lift­ben - látható.